Fake news

Fact checkers van de Washington Post en de New York Times hebben vastgesteld dat Donald Trump in de eerste duizend dagen van zijn Presidentschap bijna 13.000 keer een leugen heeft verteld. Deze feitencontroleurs hebben dus vastgesteld dat Trump iedere dag gemiddeld bijna 13 leugens verteld heeft in het openbaar. Het is bijna niet voor te stellen, dat hij, gezien door onze Europese bril, daar gewoon mee weg komt alsof het de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Nu weet ik ook wel dat er in de wereld van de politiek gelogen wordt. Dat is niets nieuws. Maar dat iemand dit zo frequent doet en er mee weg komt is toch wel bizar te noemen. Maar in Amerika heeft de ene helft van de bevolking totaal geen moeite met een President die liegen als tweede natuur heeft. Dat vind ik eigenlijk nog verontrustender dan het liegen van Trump zelf.

De man heeft een voorbeeldfunctie. Als de Leider van het machtigste land maling heeft aan de waarheid dan is het immers ver gekomen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat hij een trendsetter is geworden. Als liegen niet nu al het nieuwe normaal is, dan zal een herverkiezing van Trump als president daar mogelijk wel voor gaan zorgen.

Maar niet alleen in de politiek wordt er driftig op los gelogen. Ook op de Social Media wordt met de waarheid vaak de hand gelicht. Feiten, of althans uitspraken die dan plots voor feiten door moeten gaan worden zonder enige restrictie het net op geslingerd, zo lijkt het. Er is dus een situatie ontstaan dat we welhaast niets wat we aan informatie kunnen opnemen, nog blindelings kunnen vertrouwen. Zelfs als je denkt goed op te letten, stink je er soms toch gewoon in. Mij overkomt het dan ook wel eens dat ik op een verkeerd been wordt gezet. Meestal baal ik er enorm van als ik er achter kom. Zeker als ik per abuis zo een ‘waarheid’ heb doorgegeven.

Er zijn echter ook bedrijven en firma’s die met opzet informatie verkeerd op het net zetten, zodat er juist twijfel gezaaid wordt. Pertinente ontwaarheden worden dan gespuid als echte waarheid. Dergelijke wijze van handelen kan zorgen voor onrust op vele terreinen.

Als we korter bij huis blijven en ons beperken tot de duivensport, dan verbaas ik me ook vaker over de ‘wijsheden’ die verkondigd worden als absolute ‘waarheid’. Ik lees veel van deze verhalen dan ook met stijgende verbazing.

Met name op Facebook staan soms bizarre statements die kop nog kont hebben.

Laatst las ik een statement van een duivenmelker die stelde dat ‘iedereen toch wist dat je tegen virussen niet kon inenten’. Een alerte andere duivenmelker attendeerde deze schrijver op diens onzinnige opmerking, maar het kwaad was al geschied. De man kreeg meerdere likes en andere ondersteunende opmerkingen waarin de mensen die reageerden allemaal bevestigden dat je niet gestudeerd hoefde te hebben om te weten dat je niet tegen virussen kon vaccineren. Verder van de waarheid kon het niet opgeschreven worden. Enten we niet allemaal ieder jaar onze duiven tegen paramyxo? Toch ook een virus.

Ik wil het om bovenstaande reden hier dan ook verder over virussen hebben. Er valt heel wat te nuanceren.

Nee ik ga hier niet de loftrompet afsteken over vaccineren. Weet, dat ik heel kritisch sta tegenover vaccins. Er zijn vaccins die als dragerstoffen voor het eigenlijke vaccin, soms substanties bevatten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat er dan ook kritisch naar vaccins gekeken wordt is helemaal niet erg. Maar we moeten met het badwater de baby niet weggooien. Vaccins behoren onder het vergrootglas thuis, maar we mogen niet vergeten welke levensreddende potenties vaccins kunnen bezitten. Levensreddend en voorbehoedend tegen ziekten, die als men ze krijgt, in potentie dodelijk zijn. Stuk voor stuk.

Het beeld dat ik nu zie ontstaan is dat het verkeerd zou zijn als je voor vaccineren bent. Ik sprak onlangs een liefhebber die me zei, dat zijn duiven al 6 jaar niet meer werden gevaccineerd tegen Paramyxo. ‘Iedereen weet toch dat duiven ziek worden van die enting……..’ Het gesprek met de man stopte toen, omdat het, gezien zijn vooroordelen, geen zin had om hem te trachten te overtuigen van de kronkel in zijn gedachtengang. Helaas hoor en lees ik meer van deze onzinnige opmerkingen.

Paramyxo is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Dus de liefhebber die stelde dat je tegen virussen niet kunt vaccineren slaat de plank volledig mis hier. Als we geen paramyxo-entstof zouden hebben gehad dan was de duivensport in de jaren tachtig al opgehouden te bestaan.

Maar goed al met al is het misschien toch goed om even stil te staan bij vaccineren bij duiven.

We hebben in Europa een verplichte enting en dat is de enting tegen het virus dat de verschijnselen van paramyxo veroorzaakt. Duiven die hiertegen gevaccineerd zijn kregen na een enting meestal geen symptomen meer van deze ziekte. Officieel wordt aangeraden de jongen twee keer tegen deze ziekte in te enten. De meeste liefhebbers zouden waarschijnlijk helemaal niet vaccineren tegen deze ziekte als het niet van overheidswege verplicht was gesteld. Twee keer enten is dan ook vele bruggen te ver voor de meeste liefhebbers. Toch zouden de meeste liefhebbers hun duiven er een groot plezier mee doen. Er is namelijk een ander virus dat wijd verbreid voorkomt onder de Europese duiven. Het Circovirus. Dit virus kan bij duiven voorkomen zonder dat het ogenschijnlijk voor problemen zorgt. Dat geldt trouwens voor de meeste virussen. Het hangt af van de omstandigheden waarin de gastheer zich bevindt of een virus wel of niet toe slaat. Denk maar eens aan mensne die plotsklaps verkouden lijken te worden. Veel van die mensen hebben het virus bij zich, maar de omstandigheden moeten gunstig worden vaan het virus om toe te kunnen slaan.

Het Circovirus kan de afweer van de duiven in meerdere of mindere mate ondermijnen, afhankelijk van het tijdtip in het leven, waarop de duiven besmet worden met dit virus en dus ook afhankelijk van de omstandigheden waarin de duiven zich bevinden. Zowel wat betreft hun omgevingsmilieu als ook wat betreft het inwendige milieu, onder andere de gezondheid van het darmmicrobioom. Dat veel jonge duiven met dit virus besmet raken in hun eerste levensjaar is een vaststaand gegeven. Tegenstanders van vaccineren roepen om het hardst dat dit virus niet belangrijk is voor duiven. Ik twijfel eerlijk gezegd aan het waarheidsgehalte van deze opmerking. Als duiven op jonge leeftijd besmet raken met dit virus zijn ze doorgaans vatbaarder voor andere infecties, zowel van bacteriële als van virale oorsprong. De duiven kunnen verzwakt raken. Hun afweerorgaan werkt minder. Alleen merkt U hier in eerste instantie niets van. Een mens die besmet is met het HIV virus ziet er voordat het overgaat in AIDS ook nog volkomen normaal uit.

Het betreft twee totaal verschillende virussen, maar enigszins vergelijkbaar is de situatie, doordat beide virussen zich in het afweerorgaan van het slachtoffer nestelen. Infecties die duiven normaal weinig schade berokkenen kunnen nu

ineens wel voor problemen zorgen. Zo zijn infecties met het Herpes virus (subklinisch) in een keer daardoor een stuk relevanter. Dat geldt ook voor andere infecties en ziekten. De slagkracht van het afweer orgaan van de duif wordt beperkt.

Vijfentwintig jaar geleden werd bij duiven amper over Herpes en andere virussen, zoals bijvoorbeeld het Rotavirus, gerept. Nu weten we beter en vormen meerdere infecties tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, wel degelijk een probleem.

Het zou goed zijn als er een vaccin tegen het Circovirus zou komen. Door deze infecties te stoppen zou de gezondheid van de duiven in zijn algemeen mogelijk wel eens drastisch kunnen verbeteren op termijn. Helaas is de duivensport een nichemarkt geworden en heeft de ontwikkeling van vaccins voor duiven bij veel firma’s geen hoge prioriteit. Informatie ingewonnen bij een viroloog leerde dat het ook veel moeilijker is een vaccin te ontwikkelen tegen het Circovirus dan tegen andere virussen. In de praktijk wordt door een aantal liefhebbers tegen deze infectie gevaccineerd met een vaccin dat bestemd is voor varkens. Het is een dood vaccin. Er zit dus geen levend virus meer in. Liefhebbers maken melding van positieve effecten na de enting. Evenwel hebben wij in de mest van deze gevaccineerde duiven toch nog het virus kunnen aantonen. Desondanks waren de liefhebbers heel tevreden over de gezondheidsstatus van hun duiven. De vraag is en blijft voorlopig of dit vaccin inderdaad helpt of niet. Meer onderzoek is nodig.

Toen we in Kassel op de beurs waren vroeg de organisator van een eenhoksrace me wat ons geheim was. Nagenoeg alle duiven die zij op hun hok hadden, waren behoorlijk ziek geworden. Er waren ook veel duiven gestorven, alleen onze duiven niet. Die hadden nergens last van gehad. De man wist niet dat wij besloten hadden op een aantal eenhoksraces waar we aan meededen de duiven alleen de verplichte paramyxoenting te geven en duiven bij andere races drie keer te vaccineren tegen 5 ziekten. Zo ook de duiven op zijn eenhoksrace .Deze duiven waren dus niet ziek geworden, waar alle andere duiven op dat hok dat wel waren geweest. De opmerking van de liefhebber die me vertelde dat duiven van vaccineren ziek worden moet ik daarmee zijn ongelijk geven. Niet alleen hadden we geen zieke duiven we behaalden op die eenhoksrace ook de As-duif.

Ik ben dan ook de menig toegedaan dat het vaccineren van duiven met goede entstof op de juiste manier veel ellende kan voorkomen door de duiven voor onnodige ziekten te beschermen.

Voor mij betekent dit, dat indien men de duiven slechts een keer wenst te vaccineren men dat geld beter kan uitsparen. Hou het dan louter bij de verplichte enting. Vrijheid blijheid. Iedereen moet doen wat hij denkt dat goed is. Maar geef niet onnodig geld uit als je het niet goed wilt doen. Voor een goede bescherming tegen diverse ziekten is minimaal een dubbele vaccinatie nodig met drie weken tussentijd. Dus doe het goed of doe het helemaal niet.

Maar doe geen half werk want daarmee krijgen vaccins ten onrechte een slechte naam.

In Nederland en België is inmiddels een combi-entstof officieel geregistreerd die werkt tegen het Paramyxovirus, het Herpesvirus, en het Adenovirus. (PHA) Wat de laatste component betreft heb ik nog steeds een bepaalde scepsis omdat er zo veel verschillenden Adenovirussen zijn. Daarnaast is er eind 2018 een comi-entstof op de markt verschenen die tegen het Rotavirus en het Paramyxovirus werkt (RP). Uit eigen ervaring weet ik dat dit vaccin goed lijkt te werken.

Tegen infecties met pokken zijn ook nog vaccins beschikbaar. Ook dit is een virusbesmetting. We zien dat er dus vooral juist tegen virussen gevaccineerd wordt. Dat moet dan ook wel, omdat er geen noemenswaardige medicatie tegen dit soort van infecties voorhanden zijn die echt werken. Bij bacteriële infecties komen we al gauw bij de paratyfus-entstof uit. Daartegen bestaan zowel levende als dode vaccins. De meeste vaccins tegen virusziekten behoren overigens meestal tot de dode vaccins. Alleen het beschikbare vaccin tegen de pokken is een levend vaccin.

Als stelregel kan men aanhouden dat bij levende vaccins het vaccin bestaat uit een gevriesdroogde pil waarbij de oplosvloeistof bij wordt geleverd. Dit soort vaccins is slechts zeer beperkt houdbaar en moeten achter elkaar worden opgebruikt.

De leeftijd voor vaccinatie is ook belangrijk. Zoals gezegd zien we bij veel jonge duiven een besmetting met het Circovirus. Is een duif besmet met dit virus dan is de kans groot dat er na een enting slechts een beperktere immuunrespons

optreedt. Dat betekent dat de weerstand tegen ziekten zich slechts beperkt kan ontwikkelen.

Als duiven nu gevaccineerd worden voor dat ze met dit Circovirus besmet raken dan kunnen ze wèl nog goed op vaccinatie reageren.

Daarom adviseren wij in de kliniek om vroeger in het leven van de jonge duiven te enten. Zeker nu door onderzoek van professor Duchatel van de Universiteit van Luik is vast komen te staan dat enting op jonge leeftijd niet interfereert met de bescherming die het jong via het ei heeft meegekregen.

Omdat wij onze jongen die naar de eenhoksraces gaan toch een goede bescherming willen meegeven krijgen de duiven de eerste enting daarom al op 22 dagen leeftijd. Drie weken later, vlak voor vertrek worden ze dan nog een keer geboosterd. Wij hebben dus goede ervaringen met uitgebreide cocktail-entingen. Zoals eerder vermeld bleken onze duiven hierdoor goed beschermd tegen een massale ziekte uitbraak, die op een van deze eenhoksraces helaas uitbrak.

Voor duiven die gewoon thuis worden gespeeld heeft men natuurlijk meer speelruimte. Belangrijk blijft echter de booster-enting. Zoals eerder vermeld kan men zich het geld van de enting beter uitsparen als men slechts van plan is één keer te vaccineren en niet te boosteren.

Op een punt moet hier nog worden gewezen. Veel liefhebbers wachten zo lang mogelijk met vaccineren, omdat tegenwoordig immers veel jongen wegkomen. Ook aan huis. Door laat te vaccineren loopt men het risico de stress handeling te verrichten als de duiven al omgeven worden door virussen die in het latere voorjaar de kop opsteken. Ieder seizoen heeft immers zijn eigen virusdruk. In de herfst en winter zien we bij mensen de griepvirussen weer flink de kop opsteken. In mei en juni is dit bij duiven het Adenovirus. Het Rotavirus zien we overigens al vroeger.

Ons advies. Als je opziet tegen de kosten van vroeg vaccineren overweeg dan minder duiven te houden die je optimaal verzorgt. Waarschijnlijk heb je daar meer aan dan veel duiven dit (te) laat worden gevaccineerd.

Succes.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

petermaand
15 september 20
De ruiperiodeDe ruiperiode is een van de belangrijkste periodes in het jaar. Het belang van een goed verwerk kan niet genoeg  benadrukt worden. Toch zijn er nog genoeg liefhebbers die tijdens de...

Columnist in Spotlight

Hoogerwerf Racing Pigeons 185x75
29 augustus 20
Je hebt wel eens van die dagen in je leven dat...
21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...
07 maart 20

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40