Artikelen

Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Aan de afdelingsbesturen, sectie besturen en platform besturen,

Geacht bestuur,

De bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een zo spoedig mogelijke oplossing. Het is van groot belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat we de eenheid herstellen. In onze open brief van 27 december 2019 hebben we aangegeven dat naast een bestuurswisseling we ook zo snel mogelijk moeten komen tot een bestuurlijke agenda voor de komende tijd. We zullen elkaar moeten vinden in wat we belangrijk vinden, wat er beter moet en wie waar, al dan gezamenlijk, verantwoordelijk voor is. Een bestuurlijke agenda hebben we dat genoemd.

Om inhoud te geven aan de bestuurlijke agenda willen we op zaterdag 15 februari bij elkaar komen met een afvaardiging van alle afdelingen, secties en platformen. De uitnodiging van deze dag vindt U bijgesloten. We hebben Gerard van de Aast, voorzitter WHZB-TBOTB, bereid gevonden om op te treden als onafhankelijk dagvoorzitter.

Wat betreft het huidige NPO bestuur houden we onverkort vast aan onze positie dat het verstandig zou zijn dat ze aftreden en plaats maken voor een interim bestuur zoals aangegeven in onze open brief van 27 december 2019. We hopen dat het NPO bestuur de eer aan zich zelf houdt en inderdaad aftreed. Indien nodig zullen de afdelingen dit punt ook aan de orde stellen op de komende Ledenraad van 25 januari. Mochten ze echter op 15 februari nog in functie zijn dan willen we ze niet uitsluiten en zijn ze ook uitgenodigd.

Graag ontvangen we van U bericht over wie U gaat afvaardigen en of Uw afgevaardigden een voorkeur hebben voor een van de werkgroepen. Voor de details van de werkgroepen en welke werkgroep welk onderwerp gaat uitwerken verwijzen we U gaarne naar de uitnodiging.

Met vriendelijke sportgroet,

Gerard van de Aast ( dagvoorzitter) , Gert Visser ( voorzitter afdeling 9) Harry Blaak ( secretaris afdeling 5)

CC: NPO Bestuur

Bestuurlijke agenda 2020-2022 = Concept 3 =

Waarom een bestuurlijke agenda;

Het doel van een bestuurlijke agenda is om met elkaar duidelijke afspraken te maken voor de komende tijd over wat de aandachtspunten zijn waarop dient te worden gefocust, wie wat doet, wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we processen en besluitvorming in de duivensport gaan stroomlijnen.

Een nieuw bestuur kan dan na hun benoeming met deze bestuurlijke agenda aan de slag. Dat bespaart niet alleen tijd maar het nieuwe bestuur kan dan ook met vertrouwen gaan werken aan een door de achterban gedragen bestuurlijke agenda.

Aanpak;

Om weer bestuurlijke rust te brengen in de duivensport is het van belang om duidelijk met elkaar af te spreken wat er moet gebeuren, wat de prioriteiten zijn en wie waar, al dan niet gezamenlijk, verantwoordelijk voor is. Dit omvat zowel de lopende zaken als vernieuwingen in de sport. Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht en houvast bij de discussie over de belangrijkste taken in de duivensport en hoe e.e.a. op dit moment wordt ingevuld.

belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

NPO bestuur NPO bureau Secties Platformen Afdelingen IWB en LC Rekenaars

Vliegprogramma en kampioenschappen Nationale vluchten, sector indeling en vluchten Losplaatsen en vergunningen Coördinatie met Belgische en Franse Bonden Wedvluchtbegeleiding Weersberichten, lossing advies Vervoer en Logistiek Efficiënt vervoer, ECS systemen en regelgeving Nieuwe functionaliteit, vereenvoudigen werkzaamheden Attractiever maken vluchten Verbreden van de duivensport Uitslagen en afrekeningen Tijdige uitslagen, robuuste systemen Vertegenwoordigen duivensport Nieuwsbrief, nationale dagen, contact met overheden Ringen- en ledenadministratie Duiven melden en repatriëren, centrale hokken Kennis centrum en handhaving duiven houden, WOWD, doping en overige reglementen

 

Ook zullen we met elkaar duidelijk moeten afspreken hoe bij besluitvorming de vertegenwoordiging en daarmee de betrokkenheid van de liefhebbers is geregeld. Enerzijds hebben we vandaag een systeem waar een liefhebber zijn stem wel tot 4 keer kan laten horen; via de afdeling, 2 secties en platform Jong. Anderzijds komt daar in de praktijk weinig van terecht. Met name de Secties en Platformen worstelen om hun achterban te betrekken bij besluitvorming en dus ook te vertegenwoordigen met recht van spreken.

Invulling;

Om te komen tot de bestuurlijke agenda gaan we in een achttal sessies relevante vraagstukken uitwerken en de inzichten verwerken in de bestuurlijke agenda voor de komende jaren. De deelnemers zijn; van elke afdeling, sectie en platform 2 afgevaardigden. De deelnemers worden verdeelt in 4 teams (GROEN, GEEL, BLAUW en ROOD) Deze teams gaan ieder 2 vraagstukken uitwerken. Daarna delen we de resultaten en komen onder leiding van de onafhankelijke dagvoorzitter met een gezamenlijke conclusie en eindverklaring.

De vraagstukken worden ingeleid door een opsomming van aandacht- en discussie punten. Deze dienen om een start te maken met het onderwerp en structuur aan te brengen in de discussie. De teams kunnen deze naar believen aanvullen en prioriteren.

1. Wat is de rol van de NPO en het NPO bestuur (GROENE TEAM) a. De huidige situatie zoals vastgelegd in de statuten en uitgevoerd in de praktijk b. Wat zijn de huidige taken van het NPO bureau c. Wat schort aan de uitvoering van deze taken d. Wat zijn of zouden de basis taken van het NPO bestuur moeten zijn naast de in de tabel genoemde verantwoordelijkheden en het aansturen van het NPO bureau e. Wat zijn de voornaamste aandachtsgebieden van het NPO bestuur voor nieuw beleid f. Wat zijn de uitgangspunten bij het ontwikkelen van nieuw beleid (evolutie versus revolutie) g. Hoe gaat de NPO om met haar maatschappelijke positie en doelstelling h. Welk signaal willen we maatschappelijk afgeven als duivensport

2. Hoe zorgen we voor een goed proces om te komen tot een (uniform) vliegprogramma (GELE TEAM) a. Wat willen we uniform (Nationaal) afspreken versus overlaten aan de afdelingen b. Hoe stroomlijnen we het proces om tijdig te komen tot vliegprogramma’s c. Kunnen we vliegprogramma’s vereenvoudigen (vaker zelfde losplaats etc.) d. Wat is de rol van de Secties, NPO Bestuur en Afdelingen e. Hoe stemmen deze partijen zaken en ontwikkelingen met elkaar af f. Willen we een vliegprogramma voor langere periode (1 versus 5 of 10 jaar) g. Doen we voldoende om eerlijk spel te garanderen op de verschillende niveaus h. In hoeverre moeten we rekening houden met (inter)nationale competities i. Is herstructurering van afdelingen nodig om te komen tot betere vlieggebieden/sectoren

 

3. Wat is de rol van de Secties en Platformen (BLAUWE TEAM) a. Wat ging goed in de afgelopen 2 jaar en wat niet c.q. kan beter b. Invullen rol Secties bij het vaststellen van de vliegprogramma’s c. Hoe kunnen de Secties en Platformen beter hun achterban betrekken bij besluitvorming d. Welke vernieuwende rol verwachten we van de Secties en Platformen e. Hoe zorgen Secties voor attractievere vluchten f. Hoe kan het Platform Jong invulling geven aan de hun toebedachte rol g. Hoe kan het Platform Transport invulling geven aan de hun toebedachte rol

 

4. Hoe zien we de ontwikkeling van de ECS systemen (RODE TEAM) a. Op welke wijze willen we vernieuwen (evolutie versus revolutie) b. Wat is de realistische resterende levensduur van de in gebruik zijnde systemen c. Kunnen we het ECS vernieuwingsvraagstuk opknippen in bijv. Inkorven, Vereniging systeem, Liefhebber systeem d. Kunnen we concoursveiligheid en daarmee samenhangende aanpassingen loskoppelen van vernieuwingen

LUNCH

5. Wat is de visie om verenigingen gezond te houden (GELE TEAM) a. Welke eisen willen we stellen aan verenigingen b. Zien we de verenigingen nog steeds als hoeksteen van de Nederlandse duivensport c. Spelen basis verenigingen een beslissende rol bij het werven en behouden van leden d. Streven we naar minder maar grotere verenigingen of zoveel mogelijk verenigingen (laag drempelig) e. Moeten verenigingen zich meer modelleren naar specialisatie bijv. een vereniging voor enkel Marathon liefhebbers f. Welk beleid is effectief om verenigingen te ondersteunen g. Hoe kunnen verenigingen de druk op hun functioneren verlichten 6. Hoe kunnen we het vervoer en daarmee de kosten optimaliseren (GROENE TEAM) a. Wat is de rol van het Platform transport b. Wat is de rol van de Afdelingen c. Werken de afdelingen voldoende samen en welke obstakels zijn er om beter samen te werken d. Wanneer staan we voor grote investeringen om de huidige vervoerscapaciteit modern te houden

 

7. Welk bestuursmodel is effectief voor de duivensport (RODE TEAM) a. Werkt het huidige model (NPO Bestuur – Ledenraad met vertegenwoordiging van Secties, Platformen en Afdelingen) b. Vertegenwoordigen de kiesmannen in de Ledenraad voldoende de liefhebbers c. Is er een beter model denkbaar en hoe ziet dat model eruit d. Welke expertise missen we binnen onze organisatie en moet van buiten worden ingevlogen

 

8. Wat zijn de voornaamste en meest kansrijke vernieuwingen in de duivensport (BLAUWE TEAM) a. Attractievere wedvluchten ? b. Deelname aan wedvluchten door derden ? c. Vliegen in TEAMS ? d. Duiven volgen op hun thuisreis ? e. Wat kunnen de (kleine) groep professionals betekenen voor de duivensport ? f. Hoe passen megahokken in de duivensport ? g. Is de groeiende (financiële) interesse voor de Nederlandse duif een zegen of bedreiging ?

Tijdsduur; Op een zaterdag in februari; programma 10:00 ontvangst en agenda voor de dag door de onafhankelijk dagvoorzitter; van 10:30-12:00 workshops (1-4); lunch van 12:00-13:00; van 13:00-14:30 workshops (5-8); 14:30-16:00 feedback, conclusies en opstellen gezamenlijke eindverklaring.

Locatie; In het midden van het land in een horeca gelegenheid met een zaal voor 40 personen en minimaal 3 extra kamers voor 10 personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

nbpigeon
17 oktober 20
GezondheidDe prijzen voor het komende jaar worden tijdens de ruiperiode gemaakt. Dat feit verkondig ik al jaren. Regelmatig hoor ik nog, dat liefhebbers na de vluchten een tijdje afstand nemen van de...

Columnist in Spotlight

rogier 21
25 oktober 20
Lissewege 21 oktober 2020 Op 12 oktober...
rc1010
12 oktober 20
Mijn vader zei dikwijls....AN  JE EIGEN ZELVEN ,...
roger 24 9
27 september 20
  Het seizoen zit er op . Tijd voor een overzicht...
rc9 9
10 september 20
Een dagboek in schuifjes. Ik ga er vandaag al...
RC31 8
05 september 20
  ADRIAAN VAN DEN HOOF .Acteur en de populaire...
charles
25 augustus 20
Duivensport is bikkelhard. Ik ga even terug in...
rc16 1
19 augustus 20
Dit wordt een moeizaam geschreven  dagboek . Ik...
roger 29 7
30 juli 20
Ik ga er geen doekjes om winden . Het was...
Roger
22 juli 20
Duivendagboek 19 juli 2020   Elk jaar krijgen we...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40