Artikelen

Logo
Van de projectleider
 
De afgelopen weken zijn er in Het Spoor der Kampioenen een aantal artikelen geplaatst met betrekking op het landelijke GPS2021 project. Er waren vele vragen over de feitelijke uitwerkingen van de plannen die beschreven staan op de website www.gps2021.nl en de zaken die momenteel worden uitgetest in de Zeeuwse pilot van dit project. Met name op het gebied van de elektronische kloksystemen is er verwarring ontstaan over de toekomstige ontwikkelingen. In een bijeenkomst met alle huidige leveranciers is er van NPO-zijde een uitleg gegeven over de koers die is gekozen in het GPS2021 traject. In de tweede helft van juni zal dit worden geconcretiseerd in een aantal sheets zodat het voor alle leveranciers duidelijk wordt welke vereisten er op tafel liggen voor de toekomst van de duivensport. Dit alles gaat echter pas vanaf 2021 in de praktijk meewegen, alle huidige systemen zijn tot die tijd gewoon goedgekeurd voor gebruik op de wedvluchten.

Enkele leveranciers zijn al iets verder in dit traject, Bricon heeft zelfs al een testopstelling in de praktijk. Bij DC de Nishoek zijn alle aangesloten liefhebbers voorzien van een leensysteem en de verwerking van de vluchtgegevens zal gedurende het seizoen steeds verder worden verfijnd aan de hand van de ervaringen van de aangesloten liefhebbers. Ook de controlefuncties en dataverzameling zal verder worden uitgewerkt door de koppeling met de centrale database van het NPO, maar zoals al eerder vermeld is dit vooralsnog een pilot in het Zeeuwse en zeker nog geen gemeengoed.

Ook in de Zeeuwse pilot zit de ontwikkeling van een GPS-belevingscentrum en ook hier wordt momenteel hard gewerkt om te komen tot een model voor toekomstige centra. Naast een bouwkundige heeft ook een belevingsexpert zijn inbreng in dit traject en inmiddels beginnen de plannen concreet te worden. Naar verwachting zal er op korte termijn (medio juni) een bouwplan op tafel liggen waarmee de vergunningsaanvraag kan worden gedaan en offertes worden aangevraagd bij bouwbedrijven. Planning voor oplevering in Kruiningen is eind 2019.

Tot slot zitten er nog een aantal zaken in de pijplijn vanuit de werkgroepen die momenteel worden besproken binnen de project- en stuurgroep van het project. Afhankelijk van de voorbereidingstijd zullen deze in de loop van 2019 worden uitgerold in de pilot.
 
De duivensport naar de toekomst
Het Spoor der Kampioenen - 14 - 2019
Inleiding
De afgelopen weken zijn in het teken van GPS2021 de nodige stappen gemaakt, waarbij liefhebbers in Nederland nu duidelijker de gevolgen zien van de realisatie van GPS2021. Dat roept ook veel vragen op: willen wij deze weg wel op, wat betekent dat voor mij, kan ik mijn sport nog wel uitoefenen zoals ik dat wil? etc. Allemaal terechte vragen waarop een antwoord moet komen de komende weken en maanden. Wij zijn ons bewust geworden dat er het nodige valt te verbeteren aan de informatie die hoort bij de veranderingen en vernieuwingen waar we nu mee bezig zijn.

De eerste stap die wij als bestuur daarin willen zetten is om u mee te nemen in onze denkrichting hoe de sport zich zal gaan ontwikkelen de komende jaren. Met andere woorden; waar gaan wij naar toe! Dat heeft consequenties in de uitwerking en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Voorbeeld; indien de richting het Noorden is, dan is het logisch dat de deelnemers warme kleren mee nemen. Indien de deelnemers de richting niet kennen en er wordt aan hen gevraagd warme kleding mee te nemen dan ontstaat er onzekerheid. Waarom warme kleding? Ik wil naar warme streken, ik wil een korte broek meenemen!

Daarom begint de start van ons informatietraject met u mee te nemen in de achterliggende ideeën waarop GPS2021 is gebaseerd. Dat verhaal treft u hierbij aan.

De volgende stap is de uitwerking van de thema’s die daarin genoemd staan. Vanwege de onrust die er nu is lijkt het ons zinvol om de volgende keer veel aandacht te besteden aan het onderwerp automatisering.


Missie
De mens en een van de meest intelligente dieren ter wereld, de postduif, hebben een stevige band met elkaar in een onderhoudende, sportieve en competitieve omgang, waarbij de duif centraal staat. Door een uitstekende verzorging en gereguleerde begeleiding door de mens, kunnen mens en dier beiden floreren en presteren. Er is waardering, trots en respect binnen en buiten de kring van liefhebbers voor deze band en de geleverde prestaties.

Positie van de sport

Band tussen mens en dier
Duivenliefhebbers hebben het voorrecht, en zijn er bovenal trots op, om met een dier uit de Top 10 van de meest slimme dieren samen te mogen zijn; de postduif. De eeuwen oude bewondering voor de duif om zijn scherpe oriëntatie komt tot uitdrukking in:
 
  • van oudsher bezorger van berichten in vredes- en oorlogstijd, waarbij vele mensenlevens zijn gered.
  • het houden van oriëntatiewedstrijden met deze postduiven. Waarbij de duif die het slimste is (de kortste route kiest) en het snelste is (als snelste de route aflegt) als winnaar wordt afgevlagd.
  • status van de sport als immaterieel cultureel erfgoed.

De liefhebber die de beste verzorging (training, voeding, gezondheid, motivatie) van zijn ploeg met duiven weet te bedenken wordt aan het einde van het jaar gehuldigd als de beste liefhebber. Dit samenspel tussen mens en dier is alleen mogelijk indien er een passie aanwezig is van de mens voor de postduif. Hij moet bereidt zijn om 365 dagen per jaar deze verzorging zelf te doen of in samenwerking met andere liefhebbers (assistent trainers).

Spelbeleving
Bij een ultieme verzorging zullen postduiven tijdens een training spelenderwijs achter elkaar aanjagen, waarbij aan het vlieggedrag te zien is dat zij er van genieten. Zij kunnen in topforme tijdens het vliegen letterlijk een sprong in de lucht maken! De coaches staan dagelijks te genieten van het schouwspel en het ultieme moment is daar wanneer op de wedstrijddag de eerste duif, met soms snelheden tot boven de 120 km per uur, op zijn hok afstormt. De duif is zichtbaar blij met de hereniging met zijn coach, partner en zijn thuis. Geïnteresseerden volgen de verrichtingen van de postduiven en hun coaches live en via internet, televisie en smartphone etc.

Maatschappelijke kansen
In de strijd tegen verdere vereenzaming van ouderen en alleenstaanden zien wij deze bijzondere band tussen mens en de postduif als verbindende factor, een unieke kans om mensen weer bij elkaar te brengen. De beleving steeds weer ervaren, zal mensen weer aanzetten tot elkaar ontmoeten en samenwerken. De duivensport is uitermate geschikt om de eenzame groep mensen weer achter de geraniums weg te halen en weer plezier in het leven te krijgen. Tevens is de verzorging van duiven en het genieten van de rondvliegende en thuiskomende duiven een ultieme tijdsbesteding voor mensen met beperkingen. Zij worden in de hedendaagse samenleving al door vrijwilligers ondersteund. Deze vrijwilligers kunnen dan ook de verzorging van de duiven voor hun rekening nemen.

Draagvlak en ambassadeurs
De duivensport zal, nadat het imago weer positief is en een breed maatschappelijk draagvlak heeft, in snel tempo toegroeien naar een afspiegeling van onze samenleving. Dat betekent dat de volgende groepen, nadat ze benaderd en bereikt worden door alle initiatieven, interesse gaan krijgen en actief mee gaan doen:
 
  • vrouwen
  • jongeren
  • allochtonen
  • pas gepensioneerden
  • mensen die stoppen met actieve sport.

De ambassadeurs van de duivensport zijn de liefhebbers die de sport een warm hart toedragen en ervan overtuigd zijn dat onze sport een toekomst heeft. Zij willen en kunnen daar allen op verschillende niveaus hun steentje aan bijdragen. Dat kan al heel eenvoudig door bijvoorbeeld op feestjes en bijeenkomsten in de familie, buurt, werksfeer actief en positief over de sport praten en deze kunnen en willen promoten. Buurtgenoten en vrienden uitnodigen om de thuiskomst van de duiven bij te wonen etc. Nog actiever is een rol spelen in de secties, project- en werkgroepen die met plannen komen om de diverse doelgroepen te benaderen.

Nadat wij in contact en verbinding zijn gekomen met de diverse departementen en ook lokale en provinciale overheid zal er binnen de nota’s van Ruimtelijke Ordening van deze overheden weer mogelijkheden ontstaan om ook in stedelijke gebieden, in verhouding, individuele en gemeenschappelijke duivenhokken te plaatsen. Ook zullen er op scholen naast ‘aap, noot, mies, duif’, ook in de biologie lessen weer aandacht zijn voor de bijzondere kenmerken van de postduif.

Positief imago
In deze tijd staan de thema’s milieu en dier en welzijn hoog op de agenda’s van onze samenleving. Om aan een positief imago te bouwen hoort naast een respectvolle omgang met de postduif (dier en welzijn) ook respectvolle omgang met andere duivenliefhebbers en hen die erbuiten staan. Fatsoen- en omgangsnormen die in de maatschappij als normaal geldend zijn, zijn dat ook voor de postduivenhouders. De afvlakking van de normen en waarden in de samenleving willen wij graag positief ombuigen in onze sport. Dat is noodzakelijk om onze sport te behouden.
Dat houdt bijvoorbeeld in dat wij nieuwe liefhebbers, door middel van opleiding, zorgvuldig gaan
begeleiden. In deze opleiding zitten standaard thema’s zoals; verzorging, training, motivatie, gezondheid/medische begeleiding etc. Maar ook de cultuur en omgang in onze sport horen daarbij; zoals hoe je dient te reageren bij een opgevangen duif; hoe ben ik ambassadeur van onze sport etc. Dit imago is noodzakelijk voor de uitstraling van de sport om verantwoord onder de noemer ‘dier en welzijn’ met dieren aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Dat geldt niet alleen voor nieuwe liefhebbers overigens maar voor ons allemaal. Dat moet onderdeel gaan worden van onze rechten en plichten die behoren bij het lidmaatschap van een duivenclub.

Ontwikkeling van het spel

Automatisering
In snel tempo zal de sport de huidige en nieuwe technieken gaan implementeren. De aankomsten van de wedstrijden zullen daardoor online en realtime te volgen zijn voor alle liefhebbers (indien zij dat willen) en voor buitenstaanders. De wedstrijden kunnen vooraf bijvoorbeeld gepromoot worden via internet, tv, (vergelijk Vis TV) magazine en achteraf wordt via dezelfde media verslag gedaan. Om de groep geïnteresseerden groter te maken, kunnen zowel de liefhebbers als buitenstaanders online poulen/gokken op eigen- en duiven van anderen. De duiven van iedere liefhebber zijn via GPS tracking te volgen via internet of app. via de smartphone voor hen die dat willen. Ook kan de aangewezen duif (1) goed gevolgd worden en een speciale wedstrijd (uitslag) van gemaakt worden.

Tevens is het noodzakelijk een handicap systeem te introduceren. Dit om invloeden als wind, ligging en aantallen in te zetten duiven niet als een belemmering groter te laten worden, maar juist mogelijkheden gaat bieden. Juist deze toepassingen maken het mogelijk voor buitenstaanders de sport met interesse en spanning te gaan volgen. En ook te gaan begrijpen hoe onze sport in elkaar steekt. De uniformiteit is nodig om eenieder die wij maar kunnen enthousiasmeren om onze sport te volgen dat te laten doen en wie weet in een later stadium wel een actief beoefenaar of teamgenoot laten worden.

Van individueel naar team
De komende jaren zullen de combinaties in de sport in versneld tempo toenemen. Daarbij gaan liefhebbers steeds meer samenwerken om de sport te kunnen blijven beoefenen, zowel vanuit financieel alsook tijdsaspecten. Ook is er ruimte voor grote groepen van liefhebbers die gezamenlijk vanuit 1 hok de sport beleven, waarbij de verzorgtaken verdeeld kunnen worden. Op de wedstrijddag ontmoeten zij elkaar en genieten van de aankomsten. Tevens zullen groepen gelijkgezinden het tegen elkaar opnemen, bijvoorbeeld een aparte uitslag van alleen leraren die duiven op diverse hokken hebben, of zijn toegewezen. Dit kan in meerdere categorieën.

De praktijk heeft al uitgewezen dat kinderboerderijen en zorgboerderijen ideale plekken zijn waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor de postduif! Hier zal door intensievere begeleiding en opleiding meer mogelijkheden ontstaan. De mensen in de omgeving van de kinderen en deelnemers komen dan in contact met onze mooie sport.

Wedstrijdkalender
De duivensport ontwikkelt zich naar 1 Nationaal vliegprogramma met daarbij voor iedereen een uniforme basis met spelregels; zoals vliegen 1:3 of 1:4; systeem van puntentelling; kampioenschapssystemen; gebiedsindelingen etc.
Het vliegprogramma wordt niet alleen meer bepaalt door lossingsplaats en aantallen kilometers per categorie, maar ook door het te verwachten aantal vlieguren. Hierdoor ontstaat er flexibiliteit in de keuze van de lossingsplaats op de wedstrijddag.

Uniformiteit in regels, spelopvatting, organisatie etc. is het sleutelwoord om buitenstaanders geïnteresseerd te krijgen in een transparante organisatie en wedstrijd. De NPO maakt jaarlijks een wedstrijdschema van landelijke en (inter) provinciale wedstrijden met nationale en internationale en uitstraling. Dus bijvoorbeeld geen losplaats Melun, maar ‘wedstrijd Parijs’. De band naar het verleden wordt gemaakt door “Classics” in te richten op bijvoorbeeld St Vincent, Châteauroux, Orléans. Deze worden vastgesteld door de Ledenraad. Het schema is na goedkeuring bindend voor alle groepen van verenigingen en inkorfcentra.

Lossingen
De lossingen zijn live te volgen via tv of livestream op internet. De lossingstijden worden gepland en vrijgegeven door “de verkeerstoren”. Dit is een kwalitatief en professioneel bureau. Zij leggen wekelijks verantwoording af aan een vertegenwoordiging van bestuurders uit de sectoren en het NPO bestuur. Bij afwijkend verloop wordt direct opdracht gegeven aan de WOWD voor analyse. De bevindingen worden gepubliceerd en bijstelling wordt direct naar het volgende vluchtweekend meegenomen.

Spel en organisatie
Het korte spel zoals vitesse/midfond/jong/natour, wordt georganiseerd door groepen van verenigingen. Iedere vereniging heeft een minimum aantal vliegende leden (hok coördinaten). Indien zij daar onder komen zullen zij gaan fuseren met naastliggende verenigingen met het oog op het spel. Zij moeten voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden die behoren bij een moderne postduivenclub, zoals bijvoorbeeld goede automatisering. Deze staan allen direct onder auspiciën van de NPO.

Het lange afstandsspel (dagfond en marathon) wordt georganiseerd door regionale inkorfcentra. Het transport (uniform) wordt gedaan door vervoerders die georganiseerd zijn vanuit Platform Transport. Deze staan onder auspiciën van de NPO.

Liefhebbers zijn vrij in hun keuze voor verenigingen en inkorfcentra. Zij worden door diverse in te richten eenduidige competities gemaximeerd in aantallen deel te nemen wedstrijdduiven, niet in het aantal in te korven duiven. Nadere regels en aantallen komen vanuit de secties, maar alleen om uniformiteit en eerlijker spel en kampioenschappen te waarborgen.

Realisatie
NPO-bestuur wil graag zoveel mogelijk samenwerken met de huidige partijen in onze postduivenwereld. Op dagelijkse basis, in verbinding, samenwerken met hen die willen investeren in geld, expertise en mankracht om bovengenoemd toekomstbeeld realiseren. Daar horen proefopstellingen bij die wij met deze partners gaan inrichten. Zij die hierin willen meedoen en investeren zullen bij succesvolle invoering van deze vernieuwingen uiteraard ook de voorkeur genieten bij verdere uitrol van deze vernieuwingen in de moderne duivensport. Er is echter ook voldoende ruimte voor buitenstaanders om met goede voorstellen een plek te verwerven binnen de bestaande taken en werkzaamheden.

Communicatie
Voor de uitstraling van de sport naar binnen, maar zeker ook naar buiten zal er flink gewerkt en geïnvesteerd moeten worden aan imagoverbetering van de sport om deze toekomstvast te maken. Twee terreinen zijn van belang
 
  • lobby, proactief handelen naar politiek en media n.a.v. actualiteiten etc.
  • sterke websites, professionele uitstraling van alle media uitingen, w.o. nieuwsbrieven en magazines om ‘de toekomstige duivensport’ positief zichtbaar te maken.

Omdat deze onderwerpen van essentieel belang zijn wil de NPO dit graag met sterke partners uit het veld doen. De NPO wil graag inhoudelijke regie hebben op communicatie over beleid wat voortvloeit uit de veranderingen die nodig zijn om de sport een toekomst te geven. Indien er geen geschikte partners zijn zal de NPO dit met eigen communicatiekanalen (digitaal en hard copy) gaan invullen.
 
Afsluiting
Tot zover onze denkrichting.
De volgende keer zal het thema ‘automatisering’ en alles wat daarbij komt kijken uitgewerkt gaan worden. U kunt informatie en antwoord (voor zover nu bekend) verwachten over vragen zoals; wat gaan we automatiseren?; wat is een slimme antenne; hoe werkt het klokken in de toekomst?; wat voor mogelijkheden zijn er allemaal nog meer?

Wordt vervolgd!

Bestuur NPO
 
Automatisering
Het Spoor der Kampioenen - 15 - 2019
Inleiding
De meeste doelstellingen rondom automatisering gaan over het leven makkelijker maken, efficiënter, minder kosten maken, etc. Daarnaast opent het ook nieuwe mogelijkheden en kansen om bijvoorbeeld meer publiek te kunnen bereiken. Dat is ook precies wat wij beogen met een verdergaande automatisering in de postduivensport. De afgelopen jaren is daar nauwelijks in geïnvesteerd, en de veranderingen die er al waren hebben de liefhebber en de vrijwilliger nauwelijks voordelen opgeleverd. De wereld om ons heen verandert in snel tempo en wij veranderen daarin onvoldoende mee. Deze veranderde wereld biedt juist vele kansen. Aan de andere kant is de behoefte groot vanuit de sport voor vernieuwing. We zien de terugloop van ons ledenbestand, waardoor niet alleen het aantal (duiven)sporters afneemt, maar ook het aantal vrijwilligers neemt af. Veel verenigingen hebben moeite om voldoende vrijwilligers met kennis voor diverse functies te enthousiasmeren. Zij voeren echter veelal taken uit die met de huidige techniek eenvoudig zijn te automatiseren en te vereenvoudigen. Daardoor komt er voor vrijwilligers tijd vrij voor andere, relevante taken.

Waar beginnen
Onze eerste opdracht was het logistieke proces en alles wat daarmee samenhangt verder te verbeteren en te automatiseren. Dan hebben we het over de hoklijsten, de entlijsten, de ringenadministratie, het op naam zetten van duiven en een stap verder ook nog de stambomen van duiven. Nagenoeg alle bonden die met dieren werken hebben dit soort zaken geregeld. Indien wij onszelf serieus nemen, en serieus gezien willen worden door onze omgeving, dan zullen we hier stappen in moeten maken.
 
Inmiddels zijn wij met ‘mijnduivensportbond’ zover dat iedereen zijn eigen gegevens kan beheren en benaderen. Het gaat hier dan om naam en adresgegevens, combinaties, hok coördinaten etc. Ook indien duiven overgeschreven moeten worden kan dat nu zonder tussenkomst van het NPO-bureau. Dat is sneller en de liefhebber heeft nu goed zicht op zijn eigen duivenbestand en is daarvoor dan ook verantwoordelijk om het bij te houden.
 
De volgende stappen zijn dan om het gegevensbestand verder uit te breiden met; doffer of duivin, de vader en de moeder, de kleur, om vandaaruit eenvoudig ‘hoklijsten’ automatisch te kunnen aanmaken. De code van de chipring van de duif komt hier dan uiteindelijk ook in terecht. Vervolgens kan de liefhebber gegevens van entingen aan het bestand toevoegen. Al deze gegevens zijn nodig om bij het inkorven een automatische controle uit te voeren op de duiven die ter inkorving worden aangeboden. De gegevens liggen dus eenmalig vast en kunnen gebruikt worden voor diverse doeleinden. Natuurlijk is de liefhebber eigenaar van zijn eigen gegevens en bepaalt zelf wie en voor wat deze gebruikt mogen worden. Naast de regelgeving vanuit de duivensport zijn ook de algemene privacyregels van toepassing.
 
De achterliggende gedachte is dat alle gegevens die nodig zijn voor onze wedstrijden eenvoudig gebruikt kunnen worden om veel en repeterend administratief werk te voorkomen, maar ook om de fraudegevoeligheid te minimaliseren/beperken. Verder dienen wij aansluiting te houden met de ontwikkeling van de externe (Europese) wet- en regelgeving in kader van transport en omgang met wedstrijddieren.
 
Om zelfregulerend te mogen zijn en blijven, zullen wij steeds moeten aantonen dat wij adequaat en serieus met onze wedstrijddieren omgaan (transport, lossingen, diervriendelijkheid). Verdergaande automatisering is daarbij noodzakelijk en randvoorwaarde.

Wedvluchten
 
Inkorven
Nieuwe technieken maken het ook mogelijk om het inkorfproces sterk te vereenvoudigen. Met de ‘slimme inkorfantenne’ kan de duif, nadat deze door middel van de chipring geïdentificeerd is, direct vastgelegd worden. Zo wordt eenvoudig geregistreerd aan welke wedstrijd de duif deelneemt. De ‘slimme antenne’ kan bijvoorbeeld een mandcode teruggeven, waardoor ook de steeds meer gevraagde handgeschreven mandlijsten niet meer nodig zijn. Een arbeidsintensieve activiteit die gericht is op controle om o.a. bij een ontsnapping te kunnen vaststellen welke duiven ontsnapt zijn om daarmee niet het gehele concours negatief te beïnvloeden. Blijkt helaas in 2018 nog steeds actueel te zijn geweest. Zelfs is het mogelijk om bij belading aan te geven waar de manden in de container terecht moeten komen. Immers na inkorving van alle duiven is het voor de vervoerder direct inzichtelijk hoeveel duiven er op ‘transport’ gaan. Het systeem kan dan afwisselend de plaats van de manden aanwijzen zodat iedereen steeds op een andere plek in de container zit met zijn duiven.
 
Nadat de duiven door de liefhebber zijn afgegeven is direct alles afgewikkeld, bestanden inlezen in verenigingscomputers is niet meer noodzakelijk. Inkorflijsten kunnen indien gewenst geprint worden vanuit het centrale bestand, maar het kan ook via de smartphone of laptop bekeken worden, bijvoorbeeld in uw mailbox. Daarna kan er door de liefhebber, of door buitenstaanders (je vrienden, familie, partners of collega’s of degene die denkt dat het interessant kan zijn, eenvoudig gepould worden. Hierdoor is het voor buitenstaanders mogelijk om ‘inactief’ deel te nemen aan de sport. Het geeft mogelijkheden om de sport opener en aantrekkelijker te maken voor iedereen die niet direct bij onze sport betrokken is.

Thuiskomst
Bij thuiskomst van de duiven ligt er ook een ‘slimme thuiskomst’ antenne. Het eigen thuissysteem (klok) is de centrale spil en is verbonden met het internet en legt de tijd van aankomst direct vast in het centrale bestand. Dit zorgt voor een snellere uitslag en beperkt
o.a. de fraudemogelijkheden. Melden van duiven is bovendien niet meer nodig omdat, desgewenst, de aankomsten direct te volgen zijn, bijvoorbeeld via de app op de smartphone of de laptop. Wilt u de aankomsten niet zien, of alleen die van uzelf, dan is dat natuurlijk mogelijk. U bepaalt immers zelf wat u wel of niet wilt zien. Nadat het percentage duiven geregistreerd is (bijvoorbeeld 1:4) kan er een officiële meldlijst opgemaakt worden. Daarna zullen er nog diverse controles uitgevoerd moeten worden waarna op een door de club vastgesteld tijdstip de definitieve uitslag gemaakt wordt. Deze kan op de club fysiek worden uitgereikt na het printen en tegelijk met de weekprijzen worden uitgereikt. Deze kan ook naar uw eigen mailbox gestuurd worden. Het is aan de club en de leden zelf hoe zij dit gezamenlijk willen organiseren. Met een geheel gesloten systeem waarbij alles verbonden is met de database is het zelfs mogelijk te zien waar en bij wie een verdwaalde duif over de antenne is binnengelopen.

Vervolgstappen
Om in de toekomst nog meer mensen van onze sport te kunnen laten genieten wordt het mogelijk om de duif individueel te kunnen volgen d.m.v. GPS tracking. U heeft daarover al de nodige voorbeelden kunnen zien. Het is buitengewoon interessant om te zien en te volgen welke route de duif volgt om tot successen te komen. Of tot falen, er zijn immers maar enkele winnaars. Het is mogelijk bijvoorbeeld om alleen de aangewezen duif te voorzien van een dergelijke ring, of de bovenste 5 of 10. In combinatie met poulemogelijkheden, nieuwe team samenstellingen, kunt u zich voorstellen dat de sport interessanter wordt voor buitenstaanders. Het is aan onszelf om die interesse op te wekken.
Interesse van buitenaf kan ook betekenen sponseringen van buitenaf. De opbrengsten daarvan komen ten goede van de duivensport, en van u, met als resultaat de sport goedkoper te maken. 

Waar staan we nu?
Direct na de introductie van GPS2021 (2016/2017) zijn wij in contact getreden met alle ‘techniek leveranciers’ die nu al een rol spelen. Aan de fabrikanten van de ECS hebben wij gevraagd hoe zij aankijken tegen de nieuwe ontwikkelingen in de sport. En tevens hoe zij gaan investeren en ontwikkelen om een volgende stap te gaan maken in de ontwikkeling van de sportmogelijkheden. Eenieder gaf aan dat het lastig is in een al decennialange, niet veranderende, steeds kleiner wordende markt te investeren. Wij hebben onze visie om het tij te keren met allen gedeeld.
 
Twee fabrikanten (Bricon en Benzing) stonden hier vanaf de start direct een stuk positiever in en wilden en durfden verder te gaan met investeren en ontwikkelen. Net zoals de nationale rekenaar Compuclub. Anderen hebben in de afgelopen jaren niet proactief het NPO-bestuur benaderd met serieus grote stappen in ontwikkeling. Wij zijn vervolgens met Bricon en Benzing het vervolgtraject ingegaan wat leidde tot de realisatie van een proefopstelling in Zeeland. In het centrum “De Nishoek” wordt met ondersteuning van Bricon de hierboven geschetste werkwijze en toekomst aan de praktijk getoetst. Inmiddels draait deze nu 4 weken tot volle tevredenheid. Uiteraard zijn nog niet alle functies klaar, maar de basis werkt inmiddels.
 
In de proef is georganiseerd dat de bevindingen van de liefhebbers, bestuurders, vrijwilligers worden geëvalueerd en waar verbeteringen aangebracht moeten worden. Uiteraard was er ook in Zeeland de nodige scepsis tegen de veranderingen. Het is belangrijk te vernemen wat de ervaringen in de praktijk zijn. We hebben drie jaar uitgetrokken voor diverse proefopstellingen voordat er volledig uitgerold gaat worden. En wat in de praktijk werkt kan verder ontwikkeld worden en waar mogelijk al ingevoerd worden.

Abonnement
In de proefopstelling gaat ook een werkgroep met leden nadenken over de financiële gevolgen van de vernieuwingen. Er is geopperd om de kosten van onze liefhebberij niet meer op basis van iedere gebeurtenis (inkorven, chipringen, vaste voetringen, contributie, rekengeld, nieuwe software, registratiemodules) af te wikkelen, maar op basis van een vast bedrag per tijdvak voor al deze zaken. Helaas is een fictief bedrag van €40, ergens genoemd in een bijeenkomst, gaan leiden tot de kosten van een nieuwe klok. Dat was niet de bedoeling en is ook niet juist. Het is op dit moment dus onderwerp van onderzoek om te kijken naar alternatieve financiering dan de huidige. Immers veel individuele kosten kunnen straks gemeenschappelijk worden en veel gemeenschappelijke kosten zijn straks misschien niet meer nodig.

Vervolg
Afgelopen week hebben wij opnieuw een bijeenkomst gehad met de 6 ECS leveranciers . Daar is de huidige situatie en de actuele status toegelicht en is gevraagd aan de aanwezigen of en hoe zij mee willen doen naar de toekomst. Dat er nu een aantal partijen een voorsprong hebben is niet meer dan logisch. Immers zij hebben het risico van ondernemen genomen en functionaliteit gebouwd. Het is nog steeds de vrije keuze of anderen willen deelnemen en mee willen of kunnen gaan doen. Zodra er nieuwe informatie uit de proefopstelling komt, of zodra wij als bestuur nieuwe zaken te melden hebben rondom automatisering, informeren wij u via de bekende media. Dat doen wij via OpDeHoogte, de website NPO en via het Spoor der Kampioenen zo hebben wij met alle betrokkenen afgesproken.

Slot
GPS2021 heeft als doel onze mooie sport te ontwikkelen naar een sport met toekomst. Daarbij staat het collectieve belang van de liefhebbers voorop en is het onze intentie iedereen mee te nemen in de volgende fase van de sport. Wij streven ernaar meer plezier te beleven aan de prachtige duivensport. Dit kan alleen door te innoveren. Nieuwe manier van sport bedrijven, slimmer en efficiënter waar het kan en kostenbesparend zodat de sport voor iedereen toegankelijk blijft. Is dat nieuw? Zeker niet, in het verleden hebben we altijd gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Van op de fiets met een gummie in de mond naar een centrale klok, naar constateringen zonder de duif in de hand te hoeven nemen. Om de sport in stand te houden en te ontwikkelen is het tijd om opnieuw nieuwe wegen in te slaan. De huidige weg is een doodlopend pad dat niet levensvatbaar is, daar moeten wij ons van bewust zijn.
 
Automatisering is een hulpmiddel, een essentieel onderdeel, om nieuwe doelgroepen te benaderen en huidige liefhebbers te behouden. Nieuwe doelgroepen zijn niet alleen individuele mensen, maar ook bedrijven. Wij zijn in gesprek met bedrijven die kansen zien in het perspectief waar wij naartoe willen om zo samen te werken aan het behouden en ontwikkelen van een toekomstbestendige duivensport.
 
Bestuur NPO
 
GPS2021 Automatisering
Het Spoor der Kampioenen - 16 - 2019
De proefopstelling “Nishoek” in de praktijk
 
Afgelopen week hebt u kennis kunnen nemen van de plannen die voortvloeien uit GPS2021 mbt de automatisering. Al eerder hebt u via OpDeHoogte en het Spoor kunnen vernemen dat in Zeeland een project is gestart om als proef te gaan fungeren en de toekomstplannen te gaan toetsen aan de praktijk. Projectleider aan de kant van de “Nishoek” is Andries van Iwaarden. Andries is in zijn werkzaam leven ook projectmanager ICT. Hij kent dus de problematieken die thuishoren bij veranderingen in de ICT. Informatie & Communicatie Technologie. Dat is precies waar het hier om draait. Bricon is de partner die meedoet vanuit de kant van de klokkenleveranciers. Zij en Benzing hebben twee jaar geleden aangegeven te willen investeren in de toekomst van de duivensport. Dat is best een uitdagende en strategische stap, want de duivensport zit (nog) niet in een groeimodel! Compuclub is de rekenaar en realisator van het bronbestand. De andere leveranciers gaven destijds aan (nog) niet in nieuwe plannen te willen investeren.
 
Nadat begin dit jaar alle plannen en contracten getekend waren kon Andries met zijn project van start. Alle 60 liefhebbers die bij de “Nishoek” aangesloten zijn, zijn geïnformeerd en hebben uitleg gekregen wat de consequenties waren. Vervolgens zijn alle leden met een bruikleen systeem van Bricon voor de pilot voorzien. De oude systemen liggen tijdelijk in de kast. In drie weken tijd, net voor het seizoen, zijn alle systemen bij de liefhebbers geplaatst en ter plekke aangepast aan de wensen van de leden. Er hebben zich geen problemen voorgedaan. De belangrijkste succesfactor daarbij was: u wordt geholpen en laten wij elkaar helpen! Niet alleen de leden van de werkgroep, maar ook anderen werden betrokken om bij de niet handige liefhebbers de systemen aan te sluiten.
 
De eerste drie weken van het seizoen zijn probleemloos verlopen. Zoals de 80-jarige inkorver aldaar kon melden: het ziet er wel mooi en eenvoudig uit! De eerste stappen in het groeien naar het complete model zoals vorige week is beschreven, zijn dus gezet.
 
Vervolgens gaan de leden de komende weken een PAS-box (Pigeon Arrival System = Duiven Aankomst Systeem) in hun hokken krijgen. Daarmee kan de automatische verbinding gemaakt worden met het centrale bestand. Direct na aankomst van de duif (binnen een seconde) wordt deze daar dan geregistreerd. Melden van duiven is niet meer nodig. Deze vervolgstap wordt eerste uitgetest door een drietal leden van de werkgroep. Zij willen fouten voorkomen, want bij de aanvang van het traject is aan eenieder de garantie gegeven dat er met de aankomsten van de duiven nooit iets zou fout gaan! Dat was wel een geruststelling en was tevens een belangrijke randvoorwaarde voor eenieder om mee te doen.
 
Inmiddels is de “Nishoek” ook volledig overgestapt op de software van Compuclub (nieuwe versies Winver en Autokon). Om te werken in de nieuwe omgeving is een nieuwe standaard nodig UDP 2.0. Een uniek bericht waarin de gegevens op een identieke wijze voor alle leveranciers worden gecommuniceerd. Van inkorving, naar aankomst, naar liefhebber, naar centrale bestand, naar uitslagen. In het kader van de wet op de privacy zal iedere liefhebber voor diverse onderdelen zijn akkoord moeten geven.

Deze stap gaat ook consequenties hebben voor de club, vertelde Andries. In principe hebben liefhebbers niet meer de verplichting om met hun klok naar het lokaal te komen. In de
“Nishoek” doen veel liefhebbers dat nu ook al niet meer. De praktijk de afgelopen jaren was dat veel liefhebbers hun klok meegaven met andere liefhebbers. De uitdaging wordt straks om er toch een gezellig middag van te gaan maken. Wij gaan ons beraden hoe wij dat gaan invullen. De hamburgers en mosselen kunnen nu eenmaal niet via internet naar de winnaars!
 
Het lijkt erop dat de invoering tot nu toe geruisloos verloopt en dat de voordelen van de omgeving steeds concreter worden. Het wordt makkelijker, minder omslachtig, veel minder handelingen. Tijd over voor andere zaken. Controles verlopen allemaal automatisch, mandenlijsten maken is niet meer nodig, geen hok- en entlijsten meer.
De komende maanden zullen alle nieuwe stappen en de gevolgen en de ervaringen gedeeld worden via OpDeHoogte, de websites en het Spoor.
 
Ook is een werkgroep nu bezig met de financiering en de financiële consequenties van alles in kaart te brengen. De eerdergenoemde abonnement constructie zal in deze werkgroep, waarin financieel deskundigen zitten, uitgewerkt worden. Uitgangspunt hierbij is dat het goedkoper moet en zonder hoge en grote pieken in het uitgavenpatroon van de liefhebbers. Het moet voor iedereen haalbaar en interessant zijn.
 
De “Nishoek” is ook inkorfcentrum voor de ZLU en de nationale vluchten. Op die momenten gaat “Nishoek” ervaring krijgen met systemen die wel en systemen die nog niet zijn overgegaan. Dat is met name van belang om te kijken hoe straks een eventuele uitrol van de nieuwe omgeving moet/kan plaatsvinden. Oplossingen moeten in de proefomgeving bedacht worden die wellicht straks ook door andere centra en omgevingen gebruikt kunnen gaan worden.
 
Voorzichtige conclusie mag zijn dat de invoering zonder veel problemen verloopt en dat de ervaringen van liefhebbers positief zijn. Liefhebbers van andere verenigingen in Zeeland die in de “Nishoek” zijn geweest constateerden tevens de voordelen.
 
Bestuur NPO
Website Grafic 2 Innovate
Hier uw banner? Dat kan!
Om te adverteren in deze 2/3-wekelijkse uitgave, informeer naar de mogelijkheden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40