Nieuws

vrijdag 23 juli 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 23 juli 2021 | week 29

Voorwoord


Grand Prix Bergerac
Volgende week staat de laatste Grand Prix voor de oude duiven op de kalender. De Grand Prix Bergerac ofwel “De Wijnstreek Klassieker”. Er komen heerlijke wijnen uit deze streek, nu maar hopen dat het een waardige afsluiter gaat worden van het oude duiven seizoen. Het is tevens het 3e en laatste Nationale concours van dit jaar. Laten wij gaan voor een mooie vlucht met om in wijntermen te spreken ‘heerlijke’ aankomsten. Dat zou mooi zijn. We hebben namelijk al teveel vluchten gehad waar we niet zo blij van werden. Het is door niemand te beïnvloeden. We hopen op een beetje geluk.

Herhaling is de kracht van de reclame dus nog één keer: om aan de Grand Prix mee te doen de duiven zetten op niveau 9 en poulen voor de luxe hoofdprijzen in kolom 19. De inleg is 1 euro per duif en ze gaan af per liefhebber op de volgende plaatsen: 1, 5, 10, 50, 100, 250 en 500 per sector. Succes met de laatste voorbereidingen!

Vliegprogramma 2022
Ja u leest het goed. Als bestuur hebben wij ons alweer gebogen over het vliegprogramma 2022. Uiterlijk begin oktober moet het klaar zijn. De vakantieperiode is begonnen en het blijkt dat er in het seizoen niet zoveel mogelijkheden zijn om te overleggen. Er is bijna elke dag wel ergens inkorven van onze gevleugelde vrienden. Bijkomend voordeel is dat wij nu bijna dagelijks geconfronteerd worden met allerlei zaken waar je als het seizoen voorbij is vaak niet meer aan denkt. Het zijn de puntjes op de i.

Uiteraard is het niet alleen verfijnen. Als bestuur vinden wij dat het verstandig is om beduidend later te starten met het vliegprogramma. De hinder die wij ondervinden van de roofvogels en de mogelijkheden van de werkende leden om de duiven te trainen spelen daarbij een rol. De nota “roofvogels” bevindt zich in de afrondende fase. Binnenkort zullen wij de resultaten publiceren. Eén van de logische gevolgen van het later starten met het vliegprogramma is later beginnen met de jonge duiven. Het opleren van de jonge duiven is op dit moment één van de meest besproken onderwerpen binnen onze duivensport. Wat moeten wij doen en laten om ze op te leren en te laten deelnemen aan vluchten? Niets doen is geen optie. Later starten en daarmee een zee van ruimte creëren om op te leren als het – voor zover wij het weten - echt verantwoord is en met kleine stapjes te trainen. Dat is een mogelijkheid die wij als bestuur graag willen benutten. Uitgangspunt is wel om voor alle disciplines een ongeveer gelijk aantal vluchten te organiseren. Als bestuur gaan wij het komende woensdag bespreken met de voorzitters van de afdelingen en zullen het daarna publiceren.

Watersnoodramp Limburg
Het NPO Bestuur heeft regelmatig contact gehad met het bestuur van de Afdeling Limburg. Als landelijke organisatie willen wij graag iets betekenen voor de getroffen Limburgse liefhebbers. Via de verenigingen wordt er door het bestuur van Limburg nu geïnventariseerd welke leden getroffen zijn door de watersnoodramp. Zodra dit in beeld is gaan wij overleggen en kijken op welke wijze wij het beste een steentje kunnen bijdragen. Wij houden u op de hoogte!

WBTR
In deze editie van de nieuwsbrief uitgebreide informatie over de WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – Doel is om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verhogen. Het is voor elke vereniging en afdeling van belang, dus neem de informatie door en beoordeel wat voor u van toepassing is. Het is belangrijk om het goed te regelen.

Vogelopvang
De laatste weken bereiken ons als Duivensportbond regelmatig berichten vanuit de vogelopvang of soortgelijke organisaties. Niet zo gek want wij weten dat de duiven het soms moeilijk hebben gehad om de weg naar huis te vinden. Dan komen ze niet alleen bij collega duivenliefhebbers binnen maar ook bij particulieren en de verschillende soorten dierenopvang. Om bij het positieve te beginnen: veel duiven worden snel opgehaald door de eigenaar of vinden via de mogelijkheden met de koerier de weg naar huis. Ik zie hierover op social media ook positieve berichten. Ook zeer veel particulieren die de duiven met alle zorg omringen, top! In gesprek met iemand van de Vogelopvang hoor je naast het positieve ook de andere kant van het verhaal. Een aantal van onze leden neemt zelf geen verantwoordelijkheid, is kortaf aan de telefoon of verbreekt het gesprek. Dat is echt te gek voor woorden. Vanuit de opvang hoor ik bijvoorbeeld dat er echt wel wordt meegedacht met onze leden. Een duif waarbij ze bij de opvang wel zien dat het niet meer goed komt willen ze wel meewerken en de duif laten inslapen. Kosten hiervoor bij de opvang waarmee ik gesproken heb zijn 10 euro. Gelukkig betalen de meeste leden die 10 euro wel, maar er zijn mensen die niets meer van zich laten horen. Ik schaamde mij ervoor toen ik dat hoorde. Dat kan niet door de beugel. Ik heb mij dan ook voorgenomen dat wij het met de Ledenraad gaan bespreken en dat wij maatregelen moeten kunnen nemen tegen leden die zich misdragen. Ze verpesten het voor iedereen. Beeldvorming en daden die niet passen bij een fatsoenlijke organisatie.

Europese regelgeving
Vanuit Europa is er ook goed nieuws te melden. De verplichting om wedstrijdduiven drie weken in quarantaine te zetten en het verplichte gezondheidscertificaat zijn aangepast voor postduiven. Er was een wijziging op de verordening gemaakt waarin de drie weken termijn is vervallen. Daarnaast hoeft men niet het vereiste gezondheidscertificaat te gebruiken, maar zijn de certificaten van de lidstaten zelf toegestaan. Het voorstel met deze wijzigingen is op 14 juli goedgekeurd door de Europese Commissie. We wachten nu op publicatie en na drie dagen treedt de regeling in werking. Tussen 21 april en de publicatie kunnen we nog gebruik maken van de overgangsregeling (die tot medio oktober geldt).

Komend weekend
Ik ga er maar weinig woorden aan vuil maken. Op dit moment (donderdagavond) wordt er door sommige afdelingen al ingekorfd om vrijdag te lossen. Voor zaterdag ziet het er slecht uit. Hopen dat zondag nog soelaas biedt.

Fijn weekend en hopelijke vluchten die goed verlopen!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 


Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: WBTR) in werking getreden. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk gaan aansluiten bij de regels voor bestuurders van besloten en naamloze vennootschappen (hierna: BV’s en NV’s). Doel is om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verhogen. Voor verenigingen en dus ook voor duivenverenigingen en afdelingen (voor zover zij de rechtsvorm vereniging hebben) is het belangrijk de veranderingen goed door te nemen, zodat je weet welke regels er vanaf 1 juli 2021 gelden. Wanneer het bestuur van de vereniging de veranderingen heeft doorgenomen, is het goed om te kijken of er zaken moeten veranderen in de vereniging. Bijvoorbeeld het aanpassen van de statuten, het huishoudelijk reglement of, indien dat bestaat, het bestuursreglement. De voor verenigingen belangrijkste onderwerpen komen hieronder aan de orde.

Taakvervulling
In de wet wordt opgenomen dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Dat betekent simpel gezegd dat je als bestuurder altijd het belang en doel van de vereniging voorop moet stellen. In de statuten van de vereniging staat dit doel van de vereniging omschreven. Hoewel deze bepaling nog niet in de wet stond, werd in de praktijk al wel aangenomen dat bestuurders van verenigingen zo moesten handelen.

Stemrecht
De WBTR bepaalt dat je als bestuurder nooit meer stemmen mag uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Het mag dus niet zo zijn dat een bestuurder (de voorzitter bijvoorbeeld) vier stemmen mag uitbrengen en de overige bestuurders allemaal maar een. Dan kan de bestuurder met vier stemmen altijd het beleid alleen bepalen en dat mag niet meer. Controleer dus in de statuten hoe de stemverhouding binnen het bestuur is geregeld.

Belet en ontstentenis
Het is na inwerkingtreding van de WBTR verplicht om in de statuten een regeling te hebben voor gevallen van belet en ontstentenis van het gehele bestuur. Belet en ontstentenis zijn juridische begrippen. Belet betekent dat je tijdelijk je functie als bestuurder niet kan of mag uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat je bent geschorst, ziek bent of voor een lange periode in het buitenland zit. Je kunt dan als bestuurder een tijd je functie niet uitoefenen, maar de verwachting is wel dat je dit op een gegeven moment weer wel kunt. Bij ontstentenis ontstaat er echt een vacature. Bijvoorbeeld omdat een bestuurder is afgetreden, ontslagen of is overleden. De WBTR bepaalt dat je in de statuten iets moet opnemen voor de situatie dat er sprake is van belet/ontstentenis van alle bestuurders. Dat is belangrijk, want als er (even) geen bestuur is, kunnen er ook geen besluiten worden genomen en staat de vereniging als het ware stil. Controleer als bestuur of je hiervoor al een bepaling in de statuten hebt opgenomen. De kans is groot dat dit nog niet het geval is. In dat geval moet je deze bepaling opnemen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Aansprakelijkheid bij faillissement
Met de WBTR komt er nu een speciaal artikel voor aansprakelijkheid in faillissement. Dit maakt het voor een curator (die door de rechtbank wordt aangesteld als de vereniging failliet wordt verklaard) makkelijker om het bestuur in privé aansprakelijk te stellen. Deze bepaling was er al voor BV’s en NV’s maar nog niet voor verenigingen. Het artikel bepaalt nu dat in geval van faillissement elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort (het negatieve saldo van de baten en lasten), als het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Of het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en of dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, moet per geval worden bekeken door de curator. De wet bepaalt wel dat het in een paar gevallen vaststaat:

 • Het bestuur heeft geen, of onvoldoende (financiële) administratie bijgehouden;
 • De jaarrekening is niet openbaar gemaakt terwijl dit verplicht was, en/of de jaarrekening bevat misleidende informatie.

Voor duivenverenigingen zal in beginsel het openbaar maken van de jaarrekening niet verplicht zijn. Het gaat dus in de praktijk met name om het goed bijhouden van de financiële administratie. Verder is het van belang dat het bestuur goed op de hoogte is van haar taak en verplichtingen. Als de financiële administratie niet op orde is of zelfs ontbreekt en de vereniging gaat failliet, dan is er een reëel risico dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus dat dit op orde is.

Tegenstrijdig belang
Op grond van de WBTR gaat voor situaties waarin sprake is van een “tegenstrijdig belang” gelden dat in geval een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging, deze bestuurder niet mag meedoen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp. De andere bestuurders blijven wel bevoegd tot het nemen van een besluit. Een tegenstrijdig belang kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld de vereniging iets koopt of huurt van een bestuurslid. Als door genoemde regeling geen besluit kan worden genomen, omdat de statuten bijvoorbeeld bepalen dat er tenminste drie bestuurders nodig zijn en dit aantal wordt nu niet gehaald, dan neemt de algemene ledenvergadering het besluit, tenzij de statuten anders bepalen.

Goed om te weten is dat de regeling omtrent tegenstrijdig belang niet nieuw is. Nu staat er in de wet namelijk dat wanneer er iemand uit het bestuur een tegenstrijdig belang heeft, het hele bestuur onbevoegd wordt. Dat wil zeggen dat het bestuur geen besluit meer over dat onderwerp mag nemen. De algemene vergadering moet dan een persoon aanwijzen die de vereniging mag vertegenwoordigen. Als bestuur moet je daarom goed in de statuten kijken wat er nu is bepaald over tegenstrijdig belang. Als daar iets in is bepaald dat anders is dan de nieuwe regeling in de WBTR dan geldt die regeling na 1 juli 2021 niet meer. De statuten zullen dan bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten worden aangepast.

Raadgevende stem
Het bestuur heeft een raadgevende stem in de algemene ledenvergadering. Dat gebeurde voorheen ook al, maar dat stond niet met zoveel woorden in de wet.

Bezoldiging
De algemene ledenvergadering kan aan bestuurders een bezoldiging toekennen. Dat was voorheen ook al mogelijk maar dat stond niet in de wet.

Toezicht
De WBTR bepaalt hoe je als vereniging een Raad van Commissarissen kunt instellen en waar deze dan aan moet voldoen. Een Raad van Commissarissen is een apart orgaan binnen de vereniging dat het bestuur controleert en voorziet van advies. Soms wordt dat ook een raad van toezicht genoemd. Ook voor de WBTR was dit al mogelijk. Er stond dan alleen niet in de wet hoe dit moest gebeuren.

Bij (kleine) verenigingen is een Raad van Commissarissen niet gebruikelijk. Het is dus niet verplicht voor een vereniging om een raad van commissarissen in te stellen. Maar als je dat wilt, dan staat vanaf 1 juli 2021 in de wet hoe dat moet.

Tot slot
Duivenverenigingen zijn natuurlijk niet de enige verenigingen in Nederland die te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving. Voetbalverenigingen bijvoorbeeld ook. De KNVB heeft op haar website dan ook informatie en voorbeelden opgenomen die bruikbaar zijn in de praktijk. Wij zijn zo vrij om daarnaar te verwijzen voor meer informatie. Blijven er vragen, neem dan gerust contact op met het NPO Bureau.


                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

Stappenplan WBTR
 

Poll op pauze

Komende periode even geen wekelijkse poll, we richten ons op het vliegseizoen én gaan de informatie die we hebben opgehaald met de polls doornemen om te zien hoe we dit kunnen benutten voor de (door)ontwikkeling van onze sport en beleid.
 
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor vrijdag 23 juli, zaterdag 24 juli en zondag 25 juli 

Weersituatie vrijdag 23 juli
Het hogedrukgebied ligt over Nederland en verplaatst zich langzaam noordwaarts. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind waarmee afgelopen nacht een pakket bewolking (450-600m) is binnengetrokken. De meest zuidelijke grens hiervan ligt van Rotterdam richting Enschede en zal in de ochtend weer oplossen vanuit het zuiden en vervolgens ook weer noordwaarts gaan trekken. Over België en het zuiden van Nederland vrijwel geen bewolking maar wel een sterke grondinversie, welke wel eerst moet afzwakken alvorens de jonge duiven te lossen. Dit zou rond 09.00-09.30uur kunnen, maar hierbij geldt hoe langer gewacht hoe beter de omstandigheden. Voor lossingen vanuit Frankijk zijn de omstandigheden goed met een enkele plaatselijke grondmistbank welke zeer spoedig verdwenen zal zijn. Wel zullen in de loop van de middag ten noorden van Parijs al de eerste regen en/of onweersbuien gaan ontstaan.

Weersituatie zaterdag 24 juli
Een uitloper van een lagedrukgebied ligt over het noorden van Frankrijk en België, hieromheen veel bewolking en al plaatselijk wat lichte regen of (buiige) regen. Bij een naar zuid draaiende wind lopen de temperaturen op en zullen enkele actieve buiencomplexen gaan voorkomen waarbij de kans op onweer niet uitgesloten is. Probleem voor de lossingen zal, naast de neerslag, ook zijn dat er in de ochtend nauwelijks blauw in de lucht aanwezig is waardoor jonge duiven problemen kunnen gaan krijgen met de oriëntatie.

Weersituatie zondag 25 juli
Zondag de slechtste dag van het weekend met veel bewolking en perioden met buiige regen. Er zullen nauwelijks langere droge perioden op een hele vlieglijn voorkomen waardoor lossingen met jonge duiven niet verantwoord lijken op basis van interpretatie van de modelberekeningen.


Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Losplaats Bergerac gewijzigd


Gistermiddag kregen wij bericht van de Franse Bond dat de losplaats Bergerac gesloten is voor komende week. Na overleg met de Franse Bond hebben wij een nieuwe losplaats gevonden. De nieuwe losplaats wordt Bergerac (Libourne).

De coördinaten van de nieuwe losplaats zijn: Latitude: +44.54.39,0 Longitude: -00.14.54,0 .

Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix - vooruitblik Bergerac  

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Een vooruitblik op de Grand Prix Bergerac op 30 juli. Wilt u de vooruitblik bekijken? Klik dan op onderstaande button. 

Vooruitblik Grand Prix Bergerac
 

NPO BESTUUR

Winnaars Grand Prix rondom Parijs


De uitslagen van de Grand Prix rondom Parijs zijn bekend. Het NPO Bestuur bezocht de winnaars en overhandigde hen een bloemetje. Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prestaties namens het NPO Bestuur! 

 
Winnaar afdeling 2: Comb. Heeren                                    Winnaar afdeling 3: C. Janssen en ZN 

  
Winnaar afdeling 4 - Tim Penders                                       Winnaar afdeling 8 - J. Arends - Aalberts


Winnaar afdeling 9 - Willi Linsen

 

Winnaar afdeling 10: Gebr. Leideman                                Winnaar afdeling 11: Gerrit Wakker 

Er ontbreken nog enkele foto's van winnaars. Deze foto's hopen we in de volgende editie van Op (de) Hoogte te publiceren. 
 

NPO BESTUUR

Uitslagen sectorale eendaagse fondvlucht Chateauroux 


De uitslagen van de sectorale eendaagse fondvlucht Chateauroux zijn bekend. Via onderstaande button kunt u de uitslagen raadplegen. Het NPO Bestuur feliciteert alle winnaars met hun fantastische prestaties!


                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Uitslagen Chateauroux
 

NPO BUREAU

Periode ringen bestellen voor 2022 met een dag verlengd 

Op het moment van schrijven (donderdag 22 juli) hebben 280 verenigingen hun ringenbestelling nog niet ingevoerd of afgerond. Deze verenigingen ontvangen een mail met een herinnering, zodat zij dit weekend nog kunnen invoeren/afronden. Als de bestelling nog niet is afgerond, kan deze dit weekend ook nog gewijzigd worden.

Op maandag en dinsdag (26 juli en 27 juli) worden de bestellingen nagekeken en mails en verzoeken tot correctie meegenomen, waarna de bestelling naar de leverancier gaat.

Nabestellingen 2021
Op 28 juli a.s. wordt het bestelformulier voor 2021 weer online gezet. Er kunnen dan weer nabestellingen worden gedaan.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

De vaste voetringen voor 2022 moeten in juli worden besteld. Wanneer moeten die zijn betaald?
De factuur voor deze ringen wordt in oktober verstuurd. Bij de verenigingen die een machtiging hebben afgegeven, wordt het bedrag ook in oktober afgeschreven.

Ik krijg een melding van een opgevangen duif, maar de duif is niet meer van mij. Wat nu?
Zolang een duif op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de duif. U dient dan voor een oplossing te zorgen en mag de melder niet laten zitten met de duif. Haal de duif op, laat hem ophalen of geef de gegevens door van een vereniging of liefhebber uit de buurt van de melder. Deze gegevens kunnen ook bij ons opgevraagd worden.

Ik wil chipringen nabestellen. Zijn er genoeg chipringen op voorraad?
De chipringen zijn voldoende op voorraad. Op de Mega-ringen na, deze zijn eind juli weer leverbaar.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 


WEDSTRIJDEN

Voorbeschouwing ZLU Marseille 


De vlucht Marseille staat voor vrijdag 23 juli op het programma. De ZLU heeft een uitgebreide voorbeschouwing opgesteld. Via onderstaande button kunt u het uitgebreide document van de voorbeschouwing lezen. 


Terug naar inhoudsopgave

Voorbeschouwing ZLU Marseille
 

LADIES LEAGUE 

Uitslagen Kring 3/Afdeling 6 Noord-Holland

Door Linda Jansen en Gitta Twaalfhoven

De 2e Ladies League vlucht is gewonnen door Wil Reuman. Wil vertelt: "Wij doen nu voor het tweede jaar mee met de ‘roze’ ringen race. Al jaren zijn wij actief in de duivensport, het is door onze vaders met de paplepel ingegoten. Wij hebben elkaar 34 jaar geleden leren kennen bij de duivenvereniging. Dit jaar hebben wij met de oude duiven twee kring overwinningen behaald en daar komt deze mooie prijs bij. Top, ik ben er superblij mee! En dan meer informatie over de winnende duivin: haar vader vloog in 2018 nog 1e in de kring en haar moeder komt uit de 789, as duif in de kring en tweede as duif van Noord-Holland 2019 die onze stamdoffer de 445 van 2004 als opa heeft."

Wil, van harte gefeliciteerd! Je wint een dinerbon. 

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Ladies League vlucht Kring 3/Afdeling 6
 

Derde editie Elfstedentocht voor Postduiven

Door PV De Rode Doffer uit Drachten 

De 3e editie van de Elfstedentocht wordt dit jaar op zondag 19 september georganiseerd. Inkorven op 18 september bij de Rode Doffer in Drachten. Wie wordt de opvolger van Coen Brugman? Er is een capaciteit van 499 duiven per stad. Iedere deelnemer die uit elke stad 1 duif voor afslaan van de klok constateert krijgt een medaille (max. 1 per deelnemer). Uiteraard zijn er ook prijzen voor de top 3. Deelnamekosten zijn 5 euro per deelnemer en 1 euro per duif. Vooropgave is zeer gewenst. Mocht een COVID-19 protocol nog van kracht zijn dan moet hiermee rekening worden gehouden. Uit de opgave wordt een selectie gemaakt waarbij wordt er naar wordt gestreefd dat iedere deelnemer met 1 team van 11 duiven. Wanneer er plaatsen overblijven dan worden die verdeeld over de deelnemers die meerdere teams willen laten deelnemen. Inschrijven en meer info vind u op www.derodedoffer.com onder “Elfstedentocht”.

Terug naar inhoudsopgave

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 21 juli 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
donderdag 22 juli 2021

martin

Mensen die mij persoonlijk (of van mijn blogs) kennen weten dat ik al jaren terug voor de dagfond heb gekozen. Ik doe dat met een type duif dat multifunctioneel is. Duiven die in staat zijn met de jonge duivenvluchten op TT te vliegen en ook als oude duiven op alle afstanden goed meekunnen. Specifieke snelle duiven wil ik niet op mijn hok hebben. Wij wonen buiten de vlieglijn en dan is dat verspilde energie.

Ik speel mijn duiven wekelijks omdat ik denk dat vliegritme belangrijk is. Soms heb je daar voordeel van maar soms ook veel nadeel. Zoals verleden week bijvoorbeeld, afd. 6 korfde donderdag in voor een midfond vlucht en besloot de duiven al op vrijdag te lossen. Zo kregen ze daar een mooie strakke vlucht en een goede training .Afd5. korfde ook donderdag in maar onze duiven werden Zondag pas gelost. Toch moesten we beiden (afd5 en afd6) op donderdag inkorven voor Chateauroux en met elkaar de competitie aangaan in een sectorvlucht. Ik weet niet of dit nu een eerlijk spelletje is maar mijn inziens klopt dit niet.

Maar ik heb geen duiven voor afd.6 en er zijn genoeg duiven in afd. 5 om de strijd mee aan te gaan. We korfde dus het hele hok weer in voor Chateauroux afgelopen Donderdag. We spelen in het nat inkorfcentrum in Lekkerkerk altijd om het “bakkie” dat kost 5 euro en daar kun je alleen je eerst getekende voor zetten. We (Jochem en ik) zaten aan een tafeltje samen met Lahib Farid een duivenspeler die aan de top meedraait. Het gesprek ging over welke duif we voor het bakkie zouden moeten zetten. “Ik vertelde Lahib dat ik een duif bovenaan zou zetten die verleden week een staartprijs in de club had gewonnen “Waarom die duif ? ” vroeg Lahib. Ik vertelde hem dat als ik op basis van mijn duivenkennis een duif zou selecteren voor een vlucht van 600 km met duivenweer dit dan de duif zou zijn die ik van Chateauroux als eerste zou verwachten. Met de woorden “We zullen Zaterdag wel zien” namen we gedrieën lachend afscheid die donderdagavond.

Zondagmorgen werden de duiven kwart voor acht gelost in Chateauroux voor mij een dikke 600 km. Nico had familieaangelegenheden en was er dus niet. Maar in plaats van Nico kwam mijn Belgische duivenvriend Geert duiven letten. Na bijna een uur vertraging kwam Geert nog ruim op tijd op bezoek. Geert hield de Belgische aankomsten van Chateauroux op zijn telefoon in de gaten en voorspelde na aanleiding van de Belgische aankomsten dat het hier geen makkelijke vlucht zou worden. Onze afstand is nog ruim 150/200 km verder en daar maakte de eerste duiven een lage snelheid en liepen de meters hard terug.

Ik voorspelde Geert dat dit echt een vlucht voor mijn duiven zou worden als ze in de mand goed verzorgd zouden zijn. Heel mijn hok is gebaseerd op duiven die met dit weer en deze afstand het verschil kunnen maken. Ik weet dus dat mijn duiven dit klusje goed aankunnen. Dan rond kwart over 4 gaat de pet en de zonnebril op en gaan we wachten. We speurden de hel blauwe lucht af terwijl we de bladeren van de bomen horen zuchten onder de Noorden wind. De wind waar onze duiven tegen in moesten beuken om thuis te geraken. Dan zie ik plotseling een duif uit die helblauwe lucht aan komen steken. “Daar komt er één” roep ik behoorlijk hard zodat de letters bij buurman Arie de duif ook konden zien aankomen.

Prachtig stekend valt de duif in één streep op de klep en staat daar als een trotse dame glimmend al een pauw voor ons. Of ze een half uurtje getraind had. Geert kijkt me vol ongeloof aan en schudt met zijn hoofd. Jochem kijkt me aan en zeg “Pa dat is de duif die je bovenaan hebt gezet” “ongelooflijk verleden week de 46e prijs van Pontoise en nu je aangewezen duif voorop” Toen ik die mooie dame op de klep zag staan, na zo’n inspanning raakte ik licht geëmotioneerd en voelde ik heel licht mijn ogen vochtig worden. Ik wist niets van aankomsten in mijn eigen afdeling maar voelde dat dit een mooie vroeg duif zou zijn.

Dan gaan we bij Teus melden en dan komt nummer 2 aansteken en gevolgd door nummer 3 en 4 en 5 in slechts 8 minuten en dan gaat de trein verder en pakken we 9 duiven in ruim een kwartier tijd (17 min) op zo’n prachtige dagfondvlucht. “Het lijkt Roosendaal wel” riep Teus “lachend, zo druk was Jochem aan het melden. Geert was stom verbaasd “Ik ben op veel tophokken in België wezen letten maar heb nog nooit duiven zo mooi en fris thuis zien komen als hier”. We maakten uiteindelijk een topuitslag en werd ik door veel deelnemers gefeliciteerd toen de uitslag gisteren op tafel lag. Van de 50 duiven die we hadden ingekorfd vlogen er 32 bij de eerste 100 van 419 duiven in ons inkorfcentrum.

Geert riep Zondag elke keer als er weer een duif prachtig op de klep landde lachend op zijn Belgisch  “Moet er nog zand zijn”. De uitslag was 3-4-6-7-8-10-12-13-14-18-19-22-26-30-31-36-42-43-enz.Ook in Zuid-Holland een super uitslag met 70 % prijs en daar kwamen de meeste van de gevestigde namen (met veel duiven mee) lang niet aan. We kijken terug op een prachtige vlucht en hadden graag de laatste dagfondvlucht ook nog gevlogen maar die is plotseling weer van het programma gehaald. Het bekende ritueel als er “ergens” duiven gekraakt zijn wordt er gewoon een vlucht van het programma gehaald in afd. 5. Zouden ze eens moeten doen na een zware st Vincent om Dax dan af te lassen met als motief “In het belang van de duiven” Ik denk dat dan de pl…… uit zou breken.

Martin.

woensdag 21 juli 2021

RAMPSPOED VALKENBURG A./D. GEUL TREFT OOK ZLU BESTUURSLID HENK CURVERS.

Alsof het nog niet genoeg is bij al deze ellende loopt in een mum van tijd de hele tuin onder bij Henk Curvers. Het tuinhok wordt incl. postduiven waaronder de nationaal winnaar Agen ZLU omhooggeduwd en vervolgend omgekiept.
.

.
Het tuinhok liggend op de voorkant dat door de waterdruk omhoog kwam en vervolgens omkiepteIn allerijl zijn van het kweekhok een 14 tal duiven naar buiten gegooid, en dit is zijn hele bestand voor de rest van het seizoen. Tientallen duiven hebben de dood gevonden tijdens deze catastrofe.

.


.
Woensdagavond op de vlucht voor het toestromende water !

.
Het kwekershok dat op een verhoging staat nog overeind, maar voor hoelang nog. De hele straat is geëvacueerd tot dat het sein “veilig “via de politie wordt ontvangen.

.


.
Henk was vele jaren de spil in het afd. gebouw te Geleen tijdens het vele werk dat het omringen destijds vergde. Henk sterkte, wij komen hier nog op terug. Eerst ervoor zorgen dat alles weer op zijn plek komt.

.


.
Henk nogmaals sterkte,
we gaan ervoor zorgen dat je de hobby niet verliest !!


Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
dinsdag 20 juli 2021

Chris Paauwe bekroont een gouden weekend met winst op Barcelona bij IFC Zeeland.

Cpauwe 

Barcelona, de vlucht der vluchten. De langste en zwaarste vlucht en helaas de laatste jaren ook onder zware omstandigheden. Niettemin heerst ieder jaar weer opnieuw de Barcelona-koorts. Na twee dagen uitstel werd op zondagmorgen om 06.45 het fluitsignaal gegeven. Ondanks dat er geen regenfront op de vluchtlijn werd voorspeld verliepen de aankomsten vanaf Noord-Frankrijk toch uiterst traag. Ondanks de aanloopperikelen waren er meer duiven en meer liefhebbers op Barcelona dan in 2020. Hoewel we als IFC Zeeland een reputatie hebben op te houden duurde het toch nog betrekkelijk lang voor we de eerste melding konden noteren bij Chris Paauwe. Chris bekroonde zijn weekend met de overwinning op Barcelona bij IFC Zeeland na eerder dit weekend al de nationale zege op Dax binnen te hebben gesleept. Forme op het hok dat is duidelijk. Chris was aan het thuiswerken en kreeg de melding op zijn telefoon dat er een duif was gearriveerd. Het bleek de 3-jarige licht kras duivin 18-1154290 te zijn, die vertrokken op een jong van een week voldoende motivatie had om snel thuis te geraken. Een duivin van edele afkomst, maar daarover in een apart verslag later meer. Het zilver werd behaald door Adri de Ridder Jzn. met eveneens een 3-jarige duif. Het brons was voor Sander Dijkema, die op zijn tweede deelname aan Barcelona maar liefst alle drie zijn duiven in de prijzen zag vliegen en eveneens begon met een 3-jarige.
Zoals gezegd een prima score van 100% voor Sander Dijkema met 3 op 3. Aart Jan Maljaars scoorde 67% met 2 op 3 en Jo Melis wist 60% te behalen met 3 op de 5 duiven in de prijzen. Een 50% score werd gehaald door Herman Calon (2 vd 4); Sandra en Dennis Verhagen-Buyl (1 vd 2); Hans Lindenberg (1 vd 2); Martin van Nieulande (2 vd 4); Simon op ’t Hof (1 vd 2); en John Lindenberg (1 vd 2).
Van de 34 deelnemers wisten er 23 één of meerdere duiven te klasseren.  De prijzen liepen tot zaterdagavond, opnieuw een pittige koers voor onze duiven.

11 juli 2021 Barcelona – 164 duiven – 34 deelnemers           IFC Zeeland
1, 10 C. Paauwe; 2 , 5 A. de Ridder Jzn; 3 S. Dijkema; 4 F. Schoemaker; 6 W.J. Weststrate; 7 J.C. Hoek; 8, 9 H.M. Calon.

IFC Zeeland
Jaap Bruggeman

zondag 18 juli 2021

FCNH

Reportage

Sjouke Jorna wint 1e overnachtvlucht van het seizoen.

St. Vincent werd vrijdag 10 juni gelost om 11.30.00 uur met onderweg een variabele wind.

Het zou meteen een pittige vlucht worden met een hoogste snelheid van 918.529 meter per

minuut, goed 55 km per uur en dan weet je hoe ze eraan hebben moeten trekken.

Sjouke Jorna uit Hippolytushoef woont op een van de verste afstanden in Noord Holland, op

ruim 1126 km van St. Vincent en voor degene die Hippolytushoef niets zeggen de tweede

plaats zeg maar iets ten westen van de Afsluitdijk.

Sjouke is al jaar in jaar uit een duivenman in hart en nieren en hij begon zo op 12 jarige

leeftijd met wat sierduifjes en een opvanger, zeg maar de geëigende weg naar de

duivensport.

Sjouke nu 66 jaar is geboren in Den Oever en na zijn huwelijk zo een 35 a 40 jaar terug

verhuist naar Hippolytushoef en daar weer direct gestart met de duiven.

In ons gesprek herrinnerde hij mij er aan dat ik vroeger eens een duif die verdwaald was bij

hem terug bezorgde, althans ik zat toen als vertegenwoordiger in de Houthandel langs de

weg en ik kon de duif afgeven bij de enige handelaar in hout in Hippo, dat zaakje werd toen

gerund door Kees Broekhuizen. Maar dat terzijde.

Sjouke had 6 duiven mee en de dag na lossing constateert hij zijn 1e getekende om

14.17.50 uur. De doffer die dit flikte ging op een pul van 1 dag oud mee en we kunnen over

favoriete standjes praten, maar de duif bepaald zelf wat of hij met al die plannen doet,

althans hij heeft in ieder geval zijn plan goed getrokken.

Het was niet zijn 1e wapenfeit, hij vloog een vroege prijs van Pau en is totaal 4 x ingekorfd

nu en heeft niet gemist.

Alle ingekorfde 6 duiven van Sjouke hebben de veilige thuishaven bereikt, maar omdat hij

een nieuw hok van 17 meter heeft laten plaatsen en waar op nog niet alles functioneert naar

zijn zin gaan deze 6 duiven daarop even op rust om goed aan het hok te wennen. Door het

nieuwe hok was ook de voorbereiding van de St.Vincentduiven niet optimaal.

Het is de laatste 3 jaar rustig geweest waar het de duivensport betreft maar Sjouke is nu

weer aan het bouwen aan een stam duiven die de lange afstandsvluchten goed aan kunnen.

Hij doet dat met duiven van Kees Droog, Harold Zwiers, A.P Overwater en Cor de Heijde.

Geen kleine namen dus en misschien staan deze duiven garant voor een mooie toekomst.

Sjouke namens de Fondclubleden gefeliciteerd met je overwinning op St.Vincent.

Een prachtige 2e plaats is er voor IJs Kaptein en Tijmen Soeterbroek uit Akersloot zij pakken

hun 1e duif de NL.19-404 dat is hun 9e getekende van 16 ingezette duiven en met 12 van de

16 duiven in de prijzen hebben ze het uitstekend gedaan.

De 3e plaats gaat naar An van de Peppel in Wormer, deze dame in de duivensport zette de

duiven activiteiten na het overlijden van haar man een paar jaar geleden, voort en beslist

niet onverdienstelijk. Ook op deze St.Vincent staat An haar mannetje met 8 mee 5 prijzen te

beginnen met haar 7e getekende de NL.17-371 op de 3e plaats in de Fondclub. Chapeau An

vrijdag 16 juli 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 16 juli 2021 | week 28

Voorwoord


Grand Prix Rondom Parijs
Het ging niet zonder slag of stoot maar uiteindelijk zijn alle 11 de wedvluchten doorgegaan. Daarmee is de eerste Grand Prix voor de Midfond een feit geworden. Bijzonder was wel dat het hele weekend (vrijdag tot en met zondag) nodig was om alle afdelingen te kunnen lossen. In totaal waren het 53.719 duiven van 4.338 deelnemers. Uiteraard moeten de duiven eerst gezet worden om mee te kunnen doen. Het is fijn te constateren dat alle snelste duiven bij alle afdelingen op niveau 9 waren ingezet en dat bijna alle duiven voor het Grand Prix concours stonden. Bij de eerdere Grand Prix vluchten heb ik in het voorwoord de namen van de winnaars genoemd en gefeliciteerd. Dus uiteraard ook met dit sterke ‘elftal’. Zeeland ’96 – G. Baan – Middelburg, Brabant 2000 – Comb. Heeren – Etten Leur, Oost Brabant – C. Janssen & Znn – Helvoirt, Limburg – Tim Penders – Heerlen, Zuid Holland L. de Groot – Stolwijk, Noord Holland – J. Schutte & Zn. – Amsterdam, Midden Nederland – G.J. & J. de Kuiper – Hoogblokland, Gelders Overijsselse Unie – A. Arends – J. Aalberts – Zetten, Oost Nederland – W. Linsen – Kleve Emmerich, Noord Oost Nederland – Gebr. A. en B. Leideman – Collendoorn en Friesland ’96 – Gerrit Wakker – Tollebeek. Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Geniet van de mooie overwinning.
 
Ringen 2022
Op dit moment stromen de eerste bestellingen van de vaste voetringen voor 2022 al binnen. Ik heb er al vaker op gewezen: als NPO bestuur willen wij tijdig bestellen om er zeker van te zijn dat de ringen ook op tijd geleverd worden. Bij het bestellen komt bij een aantal leden ook pas voor het eerst in beeld dat er tijdens onze Ledenraad is vastgesteld dat er een prijsverhoging wordt doorgevoerd. In grote lijnen heeft deze verhoging te maken met de dalende ledental, dus ook dalende contributie inkomsten en ook om ervoor te zorgen dat er een stabiel eigen vermogen blijft bij onze Duivensportbond. Uiteraard is er ook wel een relatie te leggen tussen de hoeveelheid werk die door onze medewerkers op Papendal moet worden verricht en het aantal ringen per lid. De ringen 2022 kunnen nog tot en met 25 juli a.s. besteld worden. Bij combinaties moeten ze op het lidnummer van de combinatie besteld worden. Chipringen kunnen in het najaar besteld worden.
 
Olympiade 2024 in Nederland
Het gaat door! Tijdens het contact met de FCI afgelopen week is aangegeven dat de Olympiade 2024 in Nederland wordt georganiseerd. Een kort verslag van deze meeting vindt u verderop in deze editie van Op (de) Hoogte.
 
Evaluatie Lossingscommissies afdelingen – IWB – NPO
Afgelopen woensdagavond is er een eerste evaluatie geweest van het IWB met de lossingscommissies van de afdelingen, Gerard van de Aast en ondergetekende als portefeuillehouders van het IWB. Het is constructieve en positief kritische bijeenkomst geweest. Het is het eerste jaar van het IWB met de nieuwe bezetting. Een jaar waarin in bijna geen enkel weekend “normaal” gelost kon worden. Goed om te ervaren dat iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een geweldige drive heeft om het beste te doen voor onze duiven. Het sleutelwoord van de meeting was communicatie.

Corona
Door het sterk aantal oplopende coronabesmettingen heeft de overheid verdere aanscherpingen afgekondigd. Deze hebben geen directe consequenties voor de duivensport. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het 1,5 meter afstand houden nog steeds aan de orde is. Geef de duiven dus ook zelf niet aan, want dat lukt niet met 1,5 meter afstand!

Verder heeft de overheid ook aangegeven dat ventileren belangrijk is. Wij weten als liefhebbers natuurlijk alles van ventilatie en dat een goed klimaat in het duivenhok erg belangrijk is. Zorg er met deze kennis ook voor dat er voldoende ventilatie is in de verenigingsgebouwen, het is erg belangrijk!

Waterramp in Limburg
Woorden schieten tekort als je de beelden ziet van de ramp die zich op dit moment afspeelt in Limburg. De onvoorstelbare kracht van het water en de vernielingen die hierdoor worden aangericht zijn gigantisch. Om nog maar niet te spreken over de vele slachtoffers zoals die in het buitenland al gevallen zijn. Schade aan alles waar het water grip op krijgt. Daar horen duivenhokken met soms nog alle duiven daarin ook bij. Vreselijk om te zien. Iedereen die er op welke wijze dan ook mee te maken heeft veel sterkte toegewenst!

Weekend
Dit weekend staat de laatste sectorvlucht van de Dagfond van dit jaar op het programma. Hopelijk komen de positieve weersvooruitzichten uit en kan er genoten worden van mooie en spannende wedvluchten.

Ik wens iedereen succes en een fijn weekend toe!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: de hobbyist is zeker niet kansloos in de duivensport 


door Gerard van de AastIn de duivensport staat de tijd niet stil. Professionalisering, mega hokken en commercie worden steeds meer een factor van belang. De meningen hierover lopen sterk uiteen. De een vindt het een onvermijdelijke ontwikkeling en ziet kansen waar de ander het ziet als een bedreiging. En is het eerlijk als met verschillende middelen en aantallen tegen elkaar wordt gestreden. Op het huidige systeem wat we hanteren is best het nodige aan te merken. Is de overgrote meerderheid van de liefhebbers die de sport hobbymatig beoefenen dan kansloos tegen de grote professionele hokken? Zeker niet, en elke week is er wel ergens een mooi voorbeeld dat de hobbyist zeker niet kansloos is. Het voorbeeld van deze week is de prestatie van de Joker van Frans Hummelink uit Vorden op de vlucht der vluchten; Barcelona.


Frans (75 jaar) is zijn hele leven al duivenliefhebber en is een trouw deelnemer aan de Marathon vluchten. Vol passie kan hij vertellen over zijn eerdere successen in de Pyreneeën club. Frans slaat maar zelden een vlucht over maar omdat hij maar beschikt over welgeteld 16 koppels worden er per vlucht slechts enkele duifjes ingekorfd. Op Barcelona werd slechts 1 duif ingekorfd, de Joker. Een duif die op eerdere vluchten al bewezen had wat in zijn mars te hebben. Frans heeft de Joker zelf gekweekt en hem vol vertrouwen ingemand voor Barcelona. De Joker heeft zijn baas niet teleurgesteld en wint de 4e prijs Nationaal van bijna 5.000 duiven. De extra kilometers die de Joker moest afleggen naar het midden van het land leken hem niet te deren. Hij bezorgt daarmee zijn baas een succes om nooit te vergeten en tegelijkertijd is het een hart onder de riem van alle duivenliefhebbers.

Het NPO Bestuur gaat zich dit najaar buigen over eerlijk spel. Waar in vrijwel elke sport wordt gestreden in gelijkwaardige klassen is dat bij de duivensport niet het geval. Al onze duiven spelen in 1 concours en uiteraard hebben mega hokken allerhande voordelen. Het NPO Bestuur gaat met voorstellen komen om de wedstrijden en competities zo eerlijk mogelijk te maken. Maar uiteindelijk blijft het ook een strijd van duif tegen duif. En dat pakt regelmatig verrassend uit. En dat is maar goed ook!

Rest Frans Hummelink van harte te feliciteren met deze prachtige prestatie en het is te hopen dat de Joker zijn kwaliteiten doorgeeft aan zijn nageslacht zodat Frans nog jaren kan genieten van mooie duivensport.                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

Poll op pauze

Komende periode even geen wekelijkse poll, we richten ons op het vliegseizoen én gaan de informatie die we hebben opgehaald met de polls doornemen om te zien hoe we dit kunnen benutten voor de (door)ontwikkeling van onze sport en beleid.
 
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor zaterdag 17 juli en zondag 18 juli 


Zaterdag 17 juli: deze dag begint met een zwak tot hooguit matige wind uit het N-en op de losplaatsen en zo goed als wolkenloos op de meeste vlieglijnen. De uitzondering hierop is te vinden in Limburg, het ZO-en van Noord-Brabant en het O- en ZO-elijke deel van België. Hier start de dag met nevel en lokaal mist waarbij deze met een tussenfase van lage bewolking pas in de loop van de ochtend zal verbeteren naar half bewolkte condities. Op de overige plaatsen zien we in de loop van de dag lokaal enkele stapelwolken ontstaan, m.u.v. de kustlijnen. Bij een matige tot langs de kust vrij krachtige wind wordt het een graad of 20 in het N-en tot 24 in het Z-en van NL.


Zondag 18 juli: Op zondag zien we een vergelijkbaar weerbeeld met redelijk gelijke kansen voor de mindere condities in het ZO-en van NL en O- en ZO-en van België. Daar is een al te vroege lossing zoals het er nu naar uitziet geen optie door de aanwezige vochtperikelen. Ook zondag zal dit in de loop van de ochtend verbeteren en zien we op meer plaatsen stapelwolken terug. De wind is meest zwak tot matig uit het N-en op de losplaatsen, naarmate de duiven in de buurt van de aankomstgebieden komen is deze wat gekrompen naar het NNW-en en meest matig. De geplande vlucht vanuit de omgeving Biesbosch kent betere startcondities en zal vrij spoedig losbaar zijn in de ochtend met wat half tot zwaar bewolkte condities op hoogte.   

Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/

Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix - Terugblik rondom Parijs

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Een terugblik op de Grand Prix rondom Parijs op 10 juli. Wilt u de terugblik bekijken? Klik dan op onderstaande button. 

Terugblik Grand Prix rondom Parijs 10 juli 2021
 

NPO BESTUUR

Winnaars en uitslagen Grand Prix rondom Parijs

 

De uitslagen van de Grand Prix rondom Parijs zijn bekend. Namens het NPO Bestuur van harte gefeliciteerd met deze mooie prestaties! 

                                                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave

Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 1
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 2
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 3
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 4
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 5
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 6
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 7
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 8
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 9
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 10
Grand Prix rondom Parijs - uitslag afdeling 11
 

WEDSTRIJDEN

Uitslagen Nationaal/sectoraal Dax 
 

De uitslagen van de Nationaal/sectoraal Dax zijn bekend. Via onderstaande button kunt u de uitslagen raadplegen. Het NPO Bestuur feliciteert alle winnaars met hun fantastische prestaties!

  
C. Paauwe (Kruiningen) - Nationaal winnaar Dax       N. Dekker (Woerden) - winnaar sector 2 Dax

  
G. Hamstra & Zoon (Harderwijk) - winnaar sector 3 Dax


Leo Heijnen (Nieuw Schoonebeek) - Winnaar sector 4 Dax

                                                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Nationaal Dax
 

WEDSTRIJDEN
 

Winnaars marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols)


Het NPO Bestuur is langs geweest bij de winnaars van de marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols) om hen te feliciteren en een bloemetje te overhandigen. Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prestaties namens het NPO Bestuur!

 

Thieu Wetemans - winnaar Agen sector 1                         Theo van Oss winnaar Bressols sector 3


Gerrit de Boer - winnaar Bressols sector 4


 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
 

Gesprek met FCI 


Op dinsdag 13 juli 2021 is er door een delegatie van het NPO Bestuur (van Dijk en van de Aast) gesproken met de FCI. De FCI werd vertegenwoordigd door Istvan Bardos (President FCI), Dr. Agnes Horvath en Geert Philips. Het gesprek vond plaats in Breda op uitnodiging van de FCI. Tijdens het gesprek zijn meerdere onderwerpen ter sprake gebracht:

 1. Er is teruggekeken op de succesvolle samenwerking eerder dit jaar teneinde de nieuwe EU-transportregels aangepast te krijgen voor de duivensport. Er is afgesproken ook in de toekomst op deze wijze te blijven samenwerken.
 2. De NPO positie ten aanzien van eenhoksraces is nogmaals uitgelegd en de FCI gaf aan hiervoor begrip te hebben.
 3. Het merendeel van de vergadering was gewijd aan de Olympiade 2024. De FCI gaf aan dat wat haar betreft de Olympiade 2024 vast staat wat betreft locatie (Nederland) en tijdstip. Dit blijft ook zo indien om wat voor reden dan ook de komende Olympiade in Roemenië toch gaat schuiven. Voor het NPO Bestuur is dat een belangrijk besluit. Dit betekent dat het NPO Bestuur kan beginnen met de daadwerkelijke voorbereiding van de Olympiade 2024. Er is afgesproken dat de NPO nauw blijft samenwerken met de FCI in aanloop naar de Olympiade 2024. Het NPO Bestuur maakt op korte termijn de samenstelling van de Olympiade commissie bekend.

Het gesprek met de FCI-delegatie verliep in goede sfeer.

Terug naar inhoudsopgave

 


NPO BUREAU

 

DAT - verslag vlucht Vierzon en Issoudun
 

Door Bestuur DAT

DAT-vlucht Vierzon
De derde DAT vlucht uit Vierzon was wederom een pittige vlucht. met 1,759 duiven aan de start. De winnaar is Peter Jansen uit Kleve-Lobith. Uitslag Afd. 9 Dagfondclub Achterhoek-Twente (compuclub.nu)

   

De hoofdprijzen waren wederom goed verdeeld over de afdeling:
 
HP1 - LED-TV of Tablet Peter Jansen, Kleve- Lobith
HP2 – Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 Lucas Boogaerdt, Laren
HP3 - Levensmiddelen bon t.w.v. € 135,00 Jan Nijboer, Daarlerveen
HP4 – Dineer bon t.w.v. € 125,00 Bert Nieboer, Geerdijk
HP5 - Vleesmand t.w.v. € 115,00 Rinus Beumer, Lochem
HP6 - Half varken t.w.v. € 90,00 Marco Kerkhof, Emmerich
HP7 – Vleesmand t.w.v. € 70,00 Comb. Roos-Theunissen, Elten 
HP8 – Bon duivenvoer t.w.v. € 50,00 Gerard van de Aast, Laren 


DAT-vlucht Nationaal Issoudun

De vierde DAT vlucht uit Issoudun was wederom een pittige vlucht. met 1,906 duiven aan de start. De winnaar is S. Jordens uit Silvolde. Uitslag Afd. 9 Dagfondclub Achterhoek-Twente (compuclub.nu)

 

De hoofdprijzen waren wederom goed verdeeld over de afdeling:

HP1 - LED-TV of Tablet S. Jordens, Silvolde
HP2 – Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 Jan Nijboer, Daarlerveen
HP3 - Levensmiddelen bon t.w.v. € 135,00 Comb. Hoek Romee, Harbrinkhoek
HP4 – Dineer bon t.w.v. € 125,00 Gebr. Spekking, Terborg
HP5 - Vleesmand t.w.v. € 115,00 H. Bakhuis, Almelo
HP6 - Half varken t.w.v. € 90,00 Gebr. Pastoors, Gendringen
HP7 – Vleesmand t.w.v. € 70,00 Comb. Seelen, Borne 
HP8 – Bon duivenvoer t.w.v. € 50,00 Gebr. Kamerhuis, Sibculo 

Prijzen onder voorbehoud van reclames. Alle prijswinnaars van harte proficiat!

                                                                                                                                                                           Terug naar inhoudsopgave
 

LADIES LEAGUE 
 

Verslag vlucht Pontoise - Ladies League SZHE

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag vlucht Pontoise
Tussenstand Toppershoedje Grand Prix tot en met 11 juli
 

LADIES LEAGUE
 

Uitslagen eerste Ladies League vlucht Kring 3/Afdeling 6 Noord-Holland


Door Linda Jansen en Gitta Twaalfhoven

De 1e vlucht van de jonge duiven competitie van de Ladies League vond 10 juli 2021 plaats. Deze vlucht is gewonnen door Shanti de Haan. Het had voor Shanti niet mooier kunnen beginnen want ze wint deze vlucht op haar 18e verjaardag! Shanti haar duiven bevinden zich in de tuin van haar opa. Zij verzorgt de duiven samen met haar opa en vader. Ze kunnen met z'n drietjes uit gaan eten want Shanti wint een dinerbon. Gefeliciteerd met deze mooie overwinning en met je verjaardag!

De winnende duif (7053182) komt uit de lijn van de Grand Cru (ook wel 'de kip' genoemd) van Gerard en Frits Tervoort. De 2e duif (7053179), zij kwamen tegelijk thuis, is door de fam de Haan gekweekt uit een verjaardagsgeschenk (een duif dus) van Gerard en Frits en de zwarte Luc Geerinckx/Dario. Shanti hoopt dat zij dit succes kunnen voortzetten

De 5e prijs is gewonnen door Ellie Kamstra. Zij is kort geleden overleden. Haar dochter heeft aangegeven dat ze graag willen dat de duiven van Ellie aan de LL competitie mee blijven doen. Daarom dus extra fijn dat een van haar duiven een prijs hebben gevlogen. De uitslagen vindt u hieronder. 

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag eerste Ladies League vlucht Kring 3/Afdeling 6
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Wie heeft de prijsverhoging van de vaste voetring 2022 bepaald?
De prijsverhoging is goedgekeurd door de afgevaardigden op de NPO Ledenraad.

Waarom is de verhoging van de ringenprijs niet van tevoren bekend gemaakt?
Dit is eerder bekend gemaakt. Het onderwerp stond op agenda van de Ledenraad 13 maart 2021, punt 9G. Deze informatie staat overigens ook op de website van de NPO en in de Op (de) Hoogte van 2 juli is er een stuk aan dit onderwerp gewijd. 

Ik ben ringenadministrateur en heb de ringenbestelling aangepast. Ik heb weer een mail ontvangen. Staat mijn bestelling nu twee maal in het systeem?
Nee, er staat 1 bestelling van uw vereniging. De bestelling is in het systeem aangepast. Alleen de laatst ontvangen mail is geldig. 

De vaste voetringen voor 2022 moeten in juli worden besteld. Wanneer moeten die zijn betaald?
De factuur voor deze ringen wordt in oktober verstuurd. Bij de verenigingen die een machtiging hebben afgegeven, wordt het bedrag ook in oktober afgeschreven.

Ik krijg een melding van een opgevangen duif, maar de duif is niet meer van mij. Wat nu?
Zolang een duif op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de duif. U dient dan voor een oplossing te zorgen en mag de melder niet laten zitten met de duif. Haal de duif op, laat hem ophalen of geef de gegevens door van een vereniging of liefhebber uit de buurt van de melder. Deze gegevens kunnen ook bij ons opgevraagd worden.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 WEDSTRIJDEN

Voorbeschouwing ZLU Marseille 

De vlucht Marseille staat voor vrijdag 23 juli op het programma. De ZLU heeft een uitgebreide voorbeschouwing opgesteld. Via onderstaande button kunt u het uitgebreide document van de voorbeschouwing lezen. 

Terug naar inhoudsopgave

Voorbeschouwing ZLU Marseille
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 14 juli 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
woensdag 14 juli 2021

FOND IN HET GROENE HART

NIC DE SNELVLUCHT BODEGRAVEN 1714

THEO WIJFJES UIT NIEUWVEEN PAKT ZOWEL GOUD ALS ZILVER OP ZEER SNELLE DAX

Een concours waarin de prijzen in ons Groene Hart op Dax – toch een gemiddelde afstand van 1025 kilometer - binnen 1 uur ( !! ) zijn verdiend is in mijn beleving een zeldzaamheid. Ook wat dat betreft is seizoen 2021 er één van uitersten. Gelost op vrijdag 9 juli om 12.00 uur met mooi weer en een licht windvoordeel was het afwachten hoe ver de duiven zouden geraken. Er waren weliswaar enkele buitjes voorspeld in Noord-Frankrijk maar daar zouden de matadoren nagenoeg geen hinder van hebben. In Woerden was al een hele vroeg duif gevallen om iets over half negen, maar dat bleek een uitzondering. Binnen ons NIC arriveert om 10.57 uur bij Theo Wijfjes uit Nieuwveen zijn drie-jarige  nestduivin NL-18-1123205. Zij was vertrokken op een klein jonkie en is afkomstig uit zijn kweekhok  waarvan diverse duiven afkomstig van streekgenoot Vincent Vork thans de hoofdmoot vormen. Als 3e getekende ging deze prachtige lichtkras duivin de mand in en met een snelheid van 1050,663 m.p.m. is zij nipt winnares van deze voor haar baas zo mooie Dax. Dat zij uit het goede hout is gesneden blijkt wel uit het feit dat zij op de zware St. Vincent van enkele weken geleden als 15e in ons NIC werd geklasseerd. Vijf minuten later arriveert Theo’s tweede duif, zijn 1e getekende. Omdat Theo nog in het hok was heeft hij deze donkerkras doffer niet eens zien aankomen. Echtgenote Els en drie andere “letters” waren  gelukkig wel getuige van deze dubbelslag en kon de dag niet meer stuk. Op de dag inkorving was Theo niet echt fit en daarom werd vriend Sil van Vliet uit Ter Aar, die overigens prijs drie,  11.02 uur en 3e getekende, wint op deze Dax, ingeschakeld om Theo’s duiven in Bodegraven in te korven. Dat hij dit – getuige de uitslag - vaker mag doen laat zich raden! Theo, nogmaals van harte proficiat met dit prachtige resultaat! Prijs vier ( 11.07 uur, 4e getekende ) is voor Paul v/d Boogaard uit Kamerik die door het opheffen van het vervoersverbod gelukkig weer mocht inkorven. De prijzen vijf en zes zijn voor good old Cor van Oudshoorn uit Gouda die onlangs aankondigde zijn laatste zak voer te hebben gekocht en na dit seizoen te zullen stoppen met de wedstrijdsport. Cor pakt overigens schitterend met zelfs 100% op deze Dax met 4 op 4. Prijs zeven is weer voor Theo Wijfjes en op nummer acht klasseert Cees Polfliet uit Moordrecht zich. De prijzen negen en tien zijn voor respectievelijk Huub Kuyf uit Nieuwkoop en Jan Lases uit Noorden, die met een aardige comeback bezig is. Daarna volgen de aankomsten zich in een rap tempo op en kon het concours reeds om 11.57 uur ( !! ) gesloten worden. Mooie series van liefhebbers die 50% of meer scoorden waren van: Sil van Vliet 8 van de 14, Cor van Oudshoorn 4 van de 4, Huub Kuyf 3 van de 5 en tenslotte Mario de Vogel 6 van de 11. Slechts drie liefhebbers konden de uitslag niet halen en dat is wel eens anders geweest. Volgende vlucht is Bergerac op 30 juli dus genoeg tijd om de duiven weer in topconditie te brengen.  

NIC de Snelvlucht Bodegraven, DAX met 195 duiven in concours.

De eerste twintig van de uitslag:

1-2-7 Theo Wijfjes ( Nieuwveen ); 3-14-15-17 Sil van Vliet ( Ter Aar ); 4 Paul v/d Boogaard ( Kamerik ); 5-6-12 Cor van Oudshoorn ( Gouda ); 9 Huub Kuyf ( Nieuwkop ); 10-19 Jan Lases ( Noorden ); 11 Mario de Vogel ( Bodegraven ); 13 Paul Scharleman ( Gouda ); 16 John Rimmelzwaan ( Alphen a/d Rijn ); 18-20 Bert de Graaf ( Alphen a/d Rijn )

Henk Vink

 HV13 7 1 HV13 7

woensdag 14 juli 2021

martin

Ik zit op dit moment (zondagmorgen) achter mijn computer te lezen dat de oude duiven weer niet gelost zijn in Pontoise en we nog een uurtje geduld moeten hebben. Ondertussen lezen we op facebook nogal wat klachten van Noord-Hollandse liefhebbers over Roosendaal jonge duiven gisteren.

Toen ik een reactie las dat er in heel Nederland niet gelost had mogen i.v.m. het weer kon ik het niet laten om daar een reactie op te geven. Het was voor ons hier in de regio Zuidholland namelijk een perfecte eerste africhtingsvlucht ,die ik niet had willen missen.

Dus dat er in heel Nederland niet had gelost had mogen worden is een foute conclusie. Gisterenavond kreeg ik een telefoontje van een duivenvriend uit de Zuidwesthoek (Brabant 2000) .Toen hun eerste duiven gisteren aan het vallen waren van de jonge duivenvlucht van uit Bierges voltrok zich daar een kleine ramp. Koppels met honderden Noordhollandse duiven kwamen op dat moment over en veegde veel van deze net vallende duiven op. Dit zorgde ervoor dat er op Zaterdagavond nog veel lege plekken waren in de jonge duivenhokken van deze Zuidwesthoekse liefhebbers. Dit zou misschien ook wel eens de oorzaak kunnen zijn van het slechte verloop van de Noord Hollandse jonge duivenvlucht vanuit Roosendaal. Al dat jonge spul door elkaar mixen brengt weinig goeds. Echt wat mij betreft een ongelooflijke blunder van de NH LC. Zoiets moet vandaag de dag toch echt niet kunnen.

Wij zijn van plan om dit jaar weer eens te gaan vlammen met de jonge duiven en hebben onze jonge duiven anders dan anders veel meer op geleerd. Dat we met de jonge duiven in de loop der jaren altijd leuk meespeelden lag meer aan hun kwaliteit dan aan ons.

Dit jaar hebben we al vroeg in het voorjaar tegen al onze vrienden gezegd dat we weer eens vol gas met de jongen willen gaan spelen. Ook om te laten zien dat mijn dagfond jonge duiven met de snelste mee kunnen. Vandaar dat we ook aan deze eerste africhting mee hebben gedaan. Er waren maar weinig duiven in de club een dikke 200 waarvan 79 van ons .De duiven werden gelost om 10.30 in Roosendaal en we verwachtten de duiven zo rond 11.00.

Het was een beetje nevelig weer met een karig zonnetje wat haar best deed om er door te breken. Precies 2 minuten over 11 kwamen er 2 jonge duiven met een bloedgang aan scheuren van uit Krimpen aan de IJssel en eentje viel direct op de valplank en de andere maakte nog 2 rondjes. Even later kwamen er 2 uit het Noorden terug en kwamen er echt overal en uit alle hoeken en gaten duiven aansteken. In een uurtje waren de meeste weer thuis en hebben onze jonge duiven gisteren een prima leermoment ervaren. De eerste keer in de vrachtauto is toch anders dan dat je de duiven zelf wegbrengt. Volgende week de eerste prijsvlucht met de jonge duiven en gaan we ons best doen om er iets van te maken.

We gaan nog even verder wachten op onze Pontoise duiven. Dat wordt volgende week een leuke sector dagfond vlucht tegen Noord Holland. Hun duiven hebben vrijdag een vlotte midfondvlucht gevlogen en onze duiven zitten nu nog steeds vast in Pontoise. En dan donderdag weer de mand in voor de sector vlucht vanuit Chateauroux in één competitie. Wat mij betreft een heel oneerlijke situatie die we niet zouden moeten willen.

Fijne Zondag.

https://schema.org/Organization"> 
vrijdag 09 juli 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 9 juli 2021 | week 27

Voorwoord


Vogelgriep
Afgelopen maandag kwam het bericht van het Ministerie van LNV dat de beperkingen in het gebied rondom Vleuten zijn opgeheven. Dat is nog vóórdat de termijn van 30 dagen - die er normaal voor staat - verstreken is. Door adequaat optreden van enkele leden is het nog mogelijk geworden om dinsdag vanaf 00.30 uur duiven in te manden voor Barcelona. Nu hopen dat wij onze portie beperkingen door vogelgriep gehad hebben dit jaar. Zodra er vanuit het Ministerie van LNV een andere interpretatie komt van de regeling voor onze duiven, zullen wij dat uiteraard bekend maken.

Grand Prix Issoudun
Het Nationale concours, Grand Prix Issoudun “De Leeuwenhart klassieker” stond het afgelopen weekend op het programma. Er is een mooie video gemaakt van de lossing van deze 34.214 duiven. De opname vindt u verderop in deze Op (de) Hoogte. Je kunt stellen dat de vlucht wat wisselvallig was, maar wel goed is verlopen. De snelheden lagen in het zuiden van Nederland beduidend hoger dan in het Noorden. Op zo’n moment bewijst de onderverdeling in 4 sectoren weer haar dienst.

De Nationale winnaar (tevens winnaar sector 1) is J. van Oosterbosch uit Ossendrecht met zijn ‘173’ uit 2018. In sector 2 is het de Combinatie van Leeuwen & Zoon uit Reeuwijk die de overwinning pakten met de jaarling duivin ‘967’. In sector 3 was het J. Poelstra en Zonen uit Utrecht waar hun doffer ‘770’ uit 2017 als eerste is afgevlagd. F. Wilpstra uit Groningen is de winnaar van sector 4 met zijn duivin ‘005’ uit 2019. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Nagenieten zou ik zeggen!

Grand Prix Rondom Parijs
Na de teleurstelling van het afgelasten van de eerste Grand Prix voor de Midfond staat dit weekend de Grand Prix Rondom Parijs “De Vredesvlucht Klassieker” op het programma. Ook nu weer geen vooruitzichten om vrolijk van te worden. Wij weten dit jaar bijna niet anders meer. Hopelijk gaat het deze keer wel lukken om alle afdelingen te lossen en kunnen de liefhebbers van de Midfond genieten en een spannende vlucht. Veel succes!

Verliezen met jonge duiven
Wat verderop in deze editie kunt u de mijmeringen lezen van onze vice-voorzitter Gerard van de Aast. Ik raad u aan dit te doen en daag u graag uit om te reageren. Het is een van de moeilijkste dossiers voor onze duivensportbond. Als ik hoor hoe het in sommige plaatsen is gegaan het afgelopen weekend, ben ik geneigd de knuppel in het hoenderhok te gooien door te zeggen: laten wij de jeugd alleen opleren in het eerste levensjaar en daar geen planning aan hangen. Door mijn eigen ervaringen gedurende 47 jaar met postduiven weet ik inmiddels één ding zeker: ga never en nooit africhten bij een zuidoosten en oostenwind. Het levert altijd problemen op voor de onervaren duiven. Helaas is het maar een klein deel van de puzzel, dat is ook duidelijk. Het is een heel palet met punten die van belang zijn voor de jonge duiven in het eerste levensjaar. Specialisten op het gebied van het omgaan met jonge duiven zullen er vast anders over denken, maar het gaat niet om de 10 á 20% specialisten maar om de 80% die graag wil dat ze de daarop volgende jaren een mooi hok met duiven kunnen opbouwen.

Voor de specialisten kun je als afdeling een programma opzetten voor de eerste vluchten en daarna samenwerken met omliggende afdelingen. Dat zorgt er ook voor dat het betaalbaar blijft. Alle afdelingen hebben voldoende capaciteit om te vervoeren, dus gebruik maken van de zaterdagen, zondagen en de dins- en woensdagen afhankelijk van of het in Nederland is of in het buitenland. Het zijn gedachtenspinsels van jullie voorzitter, uitgangspunt goed doen voor de jonge duiven en het eerste levensjaar leren en geen competitie voor het grootste deel van de leden. Wij kunnen kiezen, de duiven niet!


Fijn weekend!
 

Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: verliezen met jonge duiven


Door Gerard van de Aast
In het weekend van 3 en 4 juli hadden diverse afdelingen te maken met behoorlijke verliezen bij de eerste jonge duiven vluchten. Het is helaas een bijna jaarlijks terugkerend probleem dat met name op de eerste vluchten met de jonge duiven er behoorlijke verliezen zijn. Er is al veel geschreven en gezegd over de oorzaken van deze verliezen.
 
Het NPO Bestuur heeft recent met de WOWD gesproken over dit probleem. De WOWD doet al geruime tijd onderzoek naar de oorzaken van deze verliezen. Alle mogelijke oorzaken werden besproken met de WOWD zoals daar zijn:

 • Te weinig selectief kweekbeleid; we kweken teveel jongen en uit teveel onbewezen duiven
 • Overbevolkte jonge duivenhokken met een hoge infectiedruk als gevolg
 • Kinderziektes en andere gezondheid perikelen bij jonge duiven
 • Effectiviteit van opleerprogramma’s
 • Weersomstandigheden tijdens de eerste vluchten
 • Stress tijdens de eerste vluchten
 • Etc.
De conclusie van het gesprek met de WOWD was dat er niet een enkele oorzaak is aan te wijzen. Vaak is het een optelsom van mogelijke oorzaken welke debet zijn aan de verliezen. Zo is dit jaar het opleerprogramma door slecht weer in juni grotendeels letterlijk in het water gevallen. Het vliegprogramma ligt vast en wellicht worden er dan door afdelingen en liefhebbers toch te grote risico’s genomen. Maar niet overal en bij iedereen was afgelopen weekend het verloop slecht en dat roept dan weer de vraag op wat daarvan de verklaring is?
 
Verliezen helemaal uitsluiten zal niet gaan. Ook in de vrije natuur overleven niet alle jonge dieren door natuurlijke selectie. Ook wij kweken niet enkel kampioenen.
 
Iedere keer als er weer bovenmatige verliezen te betreuren zijn, roepen we dat we er van willen leren om dit in de toekomst te voorkomen. Maar hoe dan? Hetzelfde blijven herhalen jaar na jaar heeft weinig zin.
 
Van het NPO Bestuur wordt verwacht dat ze richting geeft aan deze discussie hetgeen ook een van de beleidsvoornemens was voor 2021. Bij alle onzekerheden en onbeantwoorde vragen die we na gedegen onderzoek nog steeds hebben, kunnen we wel een aantal conclusies trekken.
 1. De start met jonge duiven is een delicaat en kwetsbaar proces met risico’s waar we geen volledig grip op hebben; voorzichtigheid is dus geboden.
 2. Het staat vast dat gezonde jonge duiven minder vaak en minder gauw verloren gaan dan jonge duiven met iets onder de leden.
 3. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder, het ene jaar is het weer in juni slecht, het andere jaar goed en hetzelfde geldt voor de overige zomer maanden.
 4. Door ervaring weten we dat we bepaalde weertypes zoals winden uit oostelijke richtingen en strak blauwe luchten moeten mijden met onervaren jonge duiven.

Samenvattend zou je kunnen concluderen dat je gezonde jonge duiven aan de start moet brengen en dat je ze voorzichtig en vooral flexibel moet opleren en spelen als het kan. Hoe kan je dat bereiken?
 
Gezondheid
Waar veel verenigingen al collectieve Paramyxo en pokken entprogramma’s kennen zou je kunnen denken aan georganiseerde gezondheid controles in verenigingsverband voor aanvang van de vluchten. Nog een stap verder is het invoeren van een verplicht gezondheidscertificaat voor deelname aan jonge duiven vluchten. Dit alles is erop gericht om gezonde jonge duiven aan de start te brengen. Gaat zoiets te ver? Gelet de soms grote verliezen zeker niet. Het is bovendien een tastbare inspanning die zal helpen om mogelijke maatschappelijke verontwaardiging te kunnen weerleggen.
 
Flexibiliteit
Dit punt vereist een omslag in denken. Niet meer spelen als het moet maar als het kan! Dit jaar kende een flink aantal weekenden met matige weersomstandigheden. Vluchten werden uitgesteld, ingekort, verplaatst en afgelast in reactie hierop. Ook zie je dat vluchtdagen werden verzet naar bijvoorbeeld vrijdag om in te spelen op betere condities. Met klimaatverandering en het grillige weer is dit de nieuwe realiteit waar we mee moeten zien om te gaan.
 
Dat betekent dat vliegprogramma’s voor jonge duiven niet langer leidend moeten zijn maar dat er ruimte moet zijn voor verantwoord opleren. Een concrete uitwerking zou betekenen dat we pas vanaf 1 augustus een landelijk vliegprogramma hebben voor jonge duiven en dat de voorliggende maanden worden gebruikt om zo flexibel mogelijk de duiven op te leren. Dat kan betekenen vluchten in het weekend of door de week op bijvoorbeeld dinsdag of woensdag en vluchten met of zonder wedstrijd element en van verschillende afstanden. Gebruik maken van gunstige condities vereist flexibiliteit van liefhebbers en afdelingen. Om dit alles geordend te laten verlopen zullen we onderling en met de KBDB goede afspraken moeten maken zodat niemand verrast wordt door overtrekkende duiven.
 
Ook zullen we over grenzen van CC’s en Afdelingen moeten kijken. Een groep duiven die min of meer naar dezelfde locatie moeten zullen het makkelijker hebben dan wanneer ze grotendeels in hun eentje naar huis moeten.
 
Dus de maanden juni en juli gebruiken we om voorzichtig en flexibel onze jonge duiven op te leren. Spelen als het kan en niet omdat het moet!
 
Tot slot
We zullen wat moeten ondernemen om het probleem van bovenmatige verliezen met jonge duiven het hoofd te bieden. Bovenstaande voorstellen zijn wellicht vergaand maar niets doen of hetzelfde blijven doen is geen optie. Uit het oogpunt van welzijn van onze duiven, spelplezier voor de liefhebber, behoud van leden en maatschappelijke acceptatie is het behoud van onze jonge duiven een groot goed.
 

                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

Poll op pauze

Komende periode even geen wekelijkse poll, we richten ons op het vliegseizoen én gaan de informatie die we hebben opgehaald met de polls doornemen om te zien hoe we dit kunnen benutten voor de (door)ontwikkeling van onze sport en beleid.
 
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor vrijdag 9 juli, zaterdag 10 juli en zondag 11 juli 

Weersituatie Dax/Barcelona
Zwakke veranderlijke wind met in de eerste uren nog plaatselijk mistbanken en/of lage bewolking. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en in de tweede helft van de ochtend ontstaan de eerste lokale regenbuien. Over het noorden van Frankrijk en België blijven de omstandigheden lang goed en kunnen de duiven ver komen. 

Weersituatie zaterdag 10 juli
Een zwakke zuidelijke wind zorgt voor aanvoer van relatief droge lucht waardoor de mistkansen minimaal zijn. Lossingen aan de oostkant leveren geen problemen is de verwachting, aan de westkant is wat meer bewolking en trekken vanaf ca8/9 uur de eerste buien de Franse westkust op. Hiervooruit is de vraag of er voldoende open gaten in de bewolking zullen zijn om te kunnen lossen. Richting België en Nederland zijn de omstandigheden in de ochtend tot ca 11-12 uur goed, daarna trekt eerder genoemde storind vanuit het westen over de vlieglijnen. Een klap onweer is hierbij niet uitgesloten. Let op er is dus duidelijk verschil tussen de oostelijke en westelijke vlieglijnen.

Voor wat betreft de jonge duiven is het de vraag of door de sluierbewolking voldoende zonlicht schijnt, want de temperaturen en zichten zijn al vroeg voldoende. Mogelijk dat wel een zwakke inversie voor enige vertraging kan zorgen.

Weersituatie zondag 11 juli
Eerder genoemde storing ligt met zijn bewolking en lichte regen nog deels over het oosten van het land en trekt uiterst langzaam verder oostwaarts. De wind is zwak uit een zuidelijke richting maar doordat de lucht vochtig is, is de kans op mist in de vroege ochtend aannemelijk en zullen er overdag weer gemakkelijk buien gaan ontstaan. Lossingen aan de westkant bieden nu de beste opties, terwijl aan de oostkant de lossingen wel lang op zich kunnen laten wachten.

Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/

Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix - Terugblik Issoudun en vooruitblik rondom Parijs

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Een terugblik op de Grand Prix Issoudun van 3 juli en een vooruitblik op de Grand Prix rondom Parijs op 10 juli. Wilt u de terugblik en de vooruitblik bekijken? Klik dan op onderstaande buttons. Daarnaast vindt u hieronder een mooie video waarop u de lossing in Issoudon (34.214 duiven) kunt terugzien. 

 
Terugblik Grand Prix Issoudun 3 juli 2021
Voorbeschouwing Grand Prix rondom Parijs 10 juli 2021
 

NPO BESTUUR

Winnaars en uitslagen Grand Prix Issoudun

 

Het NPO Bestuur is langs geweest bij de winnaars van de Grand Prix Issoudun om hen te feliciteren en een bloemetje te overhandigen. Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prestaties namens het NPO Bestuur!

 
Nationaal winnaar - J. Oosterbosch                            Winnaar sector 2 - Comb. van Leeuwen & Zn       

 
Winnaar sector 3 - J. Poelstra & Zonen                    Winnaar sector 4 - F. Wilpstra  
 

                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Uitslagen Grand Prix Issoudun 3 juli 2021
 

WEDSTRIJDEN
 

Uitslagen marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols)
 

De uitslagen van de marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols) zijn bekend. Via onderstaande button kunt u de uitslagen raadplegen. Het NPO Bestuur feliciteert alle winnaars met hun fantastische prestaties!

Terug naar inhoudsopgave

Uitslagen Agen/Cahors (Bressols)
 

WEDSTRIJDEN
 

Lossing Dax vrijdag 9 juli 
 

Vandaag (vrijdag 9 juli) om 12.00 uur zijn de duiven van de vlucht Dax gelost. Hieronder vindt u een mooie video van de lossing: 

Terug naar inhoudsopgave

 
 

IN DE MEDIA 
 

Verslaggever Jesse uit Rijssen groeide op tussen duiven, maar is de postduivensport nog te redden?
 

In de Tubantia stond deze week een artikel over de duivensport. Hun verslaggever Jesse Seppenwoolde groeide op tussen de duiven en is op zoek gegaan naar antwoorden. 
Bron: Tubantia 

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier het volledige artikel
 

IN DE MEDIA 
 

Golden Classic Marathon 2021 - P.V. De Luchtbode Hendrik-Ido-Ambacht 


Door team Golden Classic Marathon 

Wegens COVID-beperkingen hebben we dit jaar moeten kiezen voor andere opzet. Het kweker-speler systeem kon niet doorgaan. We hebben bedacht dat iedere fond liefhebber vóór aanvang vliegseizoen maximaal 4 jaarlingen mag aanwijzen om mee te doen met deze race, de kosten bedragen € 50 per duif en de gehele inleg minus aftrek van kosten wordt vervlogen op Agen ZLU en Nationaal Bergerac. Er zijn in totaal 225 duiven in geschreven, de 1e 5 deelnemende duiven winnen een geldprijs.

Henk Verheij uit Hendrik-Ido Ambacht is de trotse winnaar van de 1e Golden Classic Marathon 2021 van het jaarlingenconcours vanuit Agen ZLU op 2 juli. Zijn blauwbonte doffer, 0-1510139 “Golden Blue” werd ’s morgens om 07.00 uur gelost met een variabele wind. Met groot geweld viel hij om 20.09 op de klep, goed voor de 27e ZLU tegen maar liefst 6760 jaarlingen. Van de 4 aangewezen duiven had Henk alleen deze blauwbonte kanjer nog over. Zijn nestzus waarmee hij gepaard is zorgde voor een dijk van een motivatie onder een rij broedhokken op de vloer van het hok. De vader van ‘Golden Blue’ komt uit een zoon van de Orion (Jellema) met een dochter van de Nachtvlieger (Koster-Sommeling). De moeder is een zuiver witte duivin ingeteelt naar ‘Snowman’ van mevr. Roobol. Henk wil graag witte marathonduiven kweken, vandaar deze koppeling, heeft u witte fond duiven of weet u iemand? Graag even een berichtje.

Aan de Roestuin speelt familie Verheij al jaren op de zware fond, na een uitstapje met de duiven op nest toch weer terug naar het systeem van dubbel weduwschap. Dit jaar hebben de vliegduiven geen jongen grootgebracht. De duiven trainen met behulp van ‘The Flying Pigeon Trainer’, een met helium gevulde ballon aan een hengel van 6 m’. Het werkt heel goed, de duiven trainen prima en de roofvogel wordt op afstand gehouden. Zodra de ballon wordt gestreken knallen de duiven het hok in, ze weten dat er een versnapering ligt. Als voorbereiding worden de duiven na een medische keuring en de nodige entingen volgens methode Versele-Laga opgevoerd, G+/Champion+/Energy+. De kweekduiven zitten bij sportvriend Theo Streefkerk in Ameide.

De prijsverdeling is als volgt:
1. Henk Verheij Hendrik-Ido-Ambacht € 2.000
2. Kees Niesten Uitgeest € 1.000
3. Gerard Griffioen Zevenhuizen € 500
4. Gero Dijk Alblasserdam € 250
5. Frank Oosterhof Hoogvliet € 250

Op 30 juli krijgen alle deelnemers nog een kans voor de Nationale vlucht vanuit Bergerac, er is weer een prijzenpot van € 4.000. Allemaal heel veel succes en vooral plezier met de duiven.

Team Golden Classic Marathon, 
Gerard Simons, Arie Plooij, Cees Heester, Walter Verheij, Peter van Sint Maartensdijk, Ineke van der Rhee, Henk Verheij E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 0610971951

Zie ook onze site http://marathonclassic.deluchtbode.nl/Op de foto de winnende blauwbonte doffer 'Golden Blue' 
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

De vaste voetringen voor 2022 moeten in juli worden besteld. Wanneer moeten die zijn betaald?
De factuur voor deze ringen wordt in oktober verstuurd. Bij de verenigingen die een machtiging hebben afgegeven, wordt het bedrag ook in oktober afgeschreven.

Ik krijg een melding van een opgevangen duif, maar de duif is niet meer van mij. Wat nu?
Zolang een duif op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de duif. U dient dan voor een oplossing te zorgen en mag de melder niet laten zitten met de duif. Haal de duif op, laat hem ophalen of geef de gegevens door van een vereniging of liefhebber uit de buurt van de melder. Deze gegevens kunnen ook bij ons opgevraagd worden.

Ik wil chipringen nabestellen. Zijn er genoeg chipringen op voorraad?
De chipringen zijn voldoende op voorraad. Op de Mega-ringen na, deze zijn eind juli weer leverbaar.

Ik ben ringenadministrateur. Wanneer kan ik de vaste voetringen voor 2022 bestellen?
In juli, dus aankomende maand, kunnen de vaste voetringen voor het nieuwe jaar worden besteld. Zodra bekend is wanneer de bestellijn open gaat, maken wij dit kenbaar aan de ringenadministrateurs van de verenigingen. Ook op onze site en in de nieuwsbrief wordt dit vermeld. De ringenadministrateurs kunnen nu reeds inventariseren hoeveel ringen de leden nodig hebben.
 
Kunnen er nog ringen van 2021 worden nabesteld?
Ja, nabestellingen kunnen nog gewoon worden gedaan.
 
De combinatie is opgeheven, maar er staan nog duiven op dit lidnummer. Hoe krijg ik ze op mijn naam?
U kunt met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging gaan. Hij of zij kan ze op uw naam overschrijven. Eventueel kunnen beide leden van deze combinatie een mail sturen naar de NPO waarin men aangeeft welke ringen op wiens naam overgeschreven dienen te worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

NPO BUREAU

Leuk filmpje van de Schreuder Sisters


Iris en Lieke (Schreuder Sisters) zijn helemaal begeesterd met hun duiven, zoals jullie ongetwijfeld weten. Zo hebben ze hun lievelingsduif Haudoin-Duifke geleerd de trap op te lopen!

Terug naar inhoudsopgave

 
 

NPO BUREAU

Eigendomsbewijzen maken een lange reis 


Vorig jaar, mei 2020, heeft een lid Belgische eigendomsbewijzen opgestuurd ter overschrijving. Na een aantal weken nam hij contact met ons op omdat hij ze niet teruggestuurd kreeg. Na onderzoek bleek dat de envelop niet bij ons was aangekomen. Vervolgens hadden we een verzoek aan de Belgische Bond gedaan duplicaten te verstrekken van de betreffende ringnummers. Deze heeft hij ook toegestuurd gekregen. Wat schetst onze verbazing: afgelopen maand, juni, ‘valt de envelop alsnog op de mat!’. De eigendomsbewijzen zijn ruim een jaar onderweg geweest!

Terug naar inhoudsopgave

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 7 juli 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
donderdag 08 juli 2021

martin

Dit weekend vlogen onze duiven de nationale vlucht dagfond Issoudun. We zullen beginnen met wat me op dit moment het meest bezig houd en dat is toch echt de super prestatie van Jac. Broos uit Bergen op Zoom op nationaal Issoudun. Voor mijzelf voelt het als misschien wel de beste referentie die iemand ooit kan krijgen.

We zullen eerst eens uitleggen wie er achter deze naam schuil gaan. Dat is de al wat oudere Sjaak Broos(80) en de wat jongere Ad van Hooijdonk(69).Twee vrienden die op het adres van Sjaak de duivensport beoefenen. Het is al heel wat jaartjes terug dat ze samen op bezoek kwamen in Berkenwoude met een mandje duiven om te laten keuren. Ze hadden prima(rode) duiven bij zich, maar mijn inziens net niet goed genoeg voor de dagfond. En dat was nou net de discipline waar ze op wilden gaan uitblinken.

Ik heb hun toen enkele van mijn dagfond toppers laten zien en het kwaliteitsverschil met hun eigen duiven. Na een gezellige morgen duiven melken vertrokken de mannen weer naar Bergen op Zoom. Er was een leuke klik ontstaan en we bleven in contact. Het was voornamelijk Ad die mij regelmatig belde en aan het eind van dat jaar verhuisde er enkele (6) eieren van mijn best vliegers naar Bergen op Zoom. De rode duiven verdwenen en er kwamen steeds meer blauwe van Zon duiven. Aangezien de “jongens” met maar heel weinig duiven speelden werd de lat heel hoog gelegd. Sjaak en Ad vliegen echt met maar 12 weduwnaars en een 30 jongen. De resultaten kwamen snel maar ook de teleurstellingen bleven soms niet uit. Met heel weinig duiven spelen is vandaag de dag niet simpel.

Toen ik verhuisde naar Krimpen a/d Lek, kreeg ik het eerste jaar hier, van Ad het verzoek om nog eens 6 eieren en dat werd ingewilligd. Uit één specifiek koppel( bak 20) kwamen 2 blauwe doffers en één van die doffers bleek echt een superkweker te zijn. Gekoppeld op een duivin die uit de ( Berkenwoude) eitjes was gekomen was het helemaal raak. Bijna alle vliegduiven zijn kinderen of kleinkinderen van dit koppel. Nu begonnen ook de jonge duiven eerste prijzen te pakken en hard te vliegen.

En verleden jaar op de loeizware sectorvlucht vanuit Argenton speelde een zoon uit dit koppel al een 1e NPO. De mannen zijn ondanks dat ze wel eens schampend moesten horen “Waar zijn die van Zon duiven nou” altijd in mijn duiven blijven geloven. Ad en ik hebben al jaren wekelijks contact en het gaat de laatste jaren steeds beter. Dit seizoen korfde ze over 4 vluchten 48 duiven in op de dagfond en speelde ze 33 prijzen. Met als absolute topuitslag (bijna niet te verbeteren) de uitslag op Issoudun. Ze hebben 11 weduwnaars ingekorfd en vliegen 11 prijzen. Er staan nationaal 34.092 duiven in concours de mannen beginnen met 27-48-53-334-619-621-623-638-1411-1678-2870.( niet alles is ingezonden) Dat zijn ze alle elf en dan moeten er nog heel wat kampioenen  beginnen of hebben amper een duif. Elf mee en drie supervroege en alle 11 één op honderd in de prijzen. Ik zou zeggen nadoen!!

Een leuk verhaaltje hoorde ik zo pas nog van Ad van Hooijdonk, de gekende Steenbergse duivenkampioen Koos van Koppen was enkele dagen terug op bezoek bij Sjaak Broos (dit was enkele dagen voor deze super uitslag) Sjaak zei tegen Koos “Als ik jong was en weer met duiven zou beginnen dan wist ik zeker waar ik mijn duiven zou gaan halen” “Waar dan?” vroeg Koos (misschien wel tegen beter weten in) “Alleen maar bij Martin van Zon en nergens anders” sprak Sjaak heel overtuigend tegen Koos. En dan enkele dagen later deze uitslag.!!! Bedankt voor het vertrouwen mannen, ik ben trots op jullie en nog veel blijer met jullie als met mijn eigen uitslag dit weekend.

Fijne zondag en mijn eigen verhaal over dit weekend komt later,

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40